Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og understøtter den parla­mentariske kontrol i Danmark. Det er vores opgave at undersøge, om statsregnskabet er rigtigt (finansiel revision), samt om statslige myndigheder og andre statsligt finansierede styrelser og virksomheder overholder gældende love og regler (juridisk-kritisk revision) og forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt (forvaltningsrevision).

I Rigsrevisionen er ca. 300 medarbejdere optaget af at sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. 

Medarbejderne i Rigsrevisionen har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, fx cand.merc.aud., scient.pol., jurist og økonom. Revisionsarbejdet er specialiseret, så den enkelte medarbejder enten arbejder med en større undersøgelse eller reviderer et ministerområde. I Rigsrevisionen har vi derudover et kontor, der har fokus på metodeudvikling, og et kontor, der beskæftiger sig med it-revision.

Rigsrevisionens øverste chef er rigsrevisor, hvis ansvar og opgaver er beskrevet i rigsrevisorloven.

Se organisationsdiagrammet, hvis du vil vide mere.

 

Organisation

Rigsrevisionen er organiseret i 4 afdelinger med 18 kontorer. Ledelsen varetages af rigsrevisor i samarbejde med direktionen.

Rådgivende udvalg

Rigsrevisionens rådgivende udvalg er et udvalg sammensat af eksterne medlemmer, som fungerer som strategisk sparringspartner for rigsrevisor i forhold til Rigsrevisionens opgaver og organisation.

Årsrapporter

Ud over Rigsrevisionens årsregnskab indeholder årsrapporten en kort beskrivelse af vores produktion og resultater samt forventninger til det kommende år.

Internationalt samarbejde

Rigsrevisionen holder sig orienteret om udviklingen inden for statslig revision i andre lande, lærer af andres erfaringer og får inspiration til at ændre egen praksis.

Historie og baggrund

Rigsrevisionen blev stiftet den 1. januar 1976, men Statsrevisorernes opgave med at gennemgå statsregnskabet blev allerede beskrevet i grundloven fra 1849.

Peerreview af Rigsrevisionen

Rigsrevisionens arbejde er blevet vurderet af et internationalt hold af kolleger.

Rigsrevisionens strategi 2023-2027

Strategien sætter retning for vores arbejde og afspejler vores prioriteringer over en 5-årig periode.

Mere om vores strategi

Karriere i Rigsrevisionen

Vil du være en del af den parlamentariske kontrol og være med til at sikre en effektiv udnyttelse af statens penge? Motiveres du af et stærkt fagligt miljø, hvor du indgår i et tæt teamsamarbejde med kompetente kolleger?

Gå til job og karriere