Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde er for Rigsrevisionen en god mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen inden for statslig revision i andre lande, lære af andres erfaringer og få inspiration til at ændre egen praksis.

Af historiske årsager har vi et særligt tæt samarbejde med rigsrevisionerne i de øvrige nordiske lande, som senest har taget form af løbende udveksling af erfaringer i forbindelse med revision af de hjælpepakker, som regeringerne i de nordiske lande har etableret i forbindelse med coronaepidemien. Herudover har den norske, svenske og finske rigsrevision sagt ja til at evaluere Rigsrevisionens finansielle revision og større undersøgelser i et såkaldt peerreview i 2021.

Vi er også aktive i forskellige sammenhænge i EU, hvor vi fx deltager i planlægningen af og/eller relevante møder i forbindelse med de revisionsbesøg, som Den Europæiske Revisionsret og Kommissionen aflægger i Denmark.

Rigsrevisionen er medlem af INTOSAI (den internationale paraplyorganisation for statslige revisionsmyndigheder) og EUROSAI (den europæiske del af INTOSAI). Størstedelen af vores formelle internationale engagement er placeret i arbejdsgrupper og komitéer, som er etableret under disse to organisationer. Her har vi udvekslet erfaringer med kolleger om organisering af opgaver, nye revisionsmetoder, nye revisionsområder og de udfordringer, som mange rigsrevisioner står over for i en tid med knappe resurser og øgede krav til effektivitet i forvaltningen. Rigsrevisionen har, bl.a. sammen med vores nordiske kolleger i Sverige og Norge gennem en lang årrække stået i spidsen for udviklingen af en række internationale standarder for finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, ISSAI'erne. Det er i øvrigt disse internationale standarder for offentlig revision, som i 2017 dannede grundlag for udarbejdelsen af Rigsrevisionens egenudviklede revisionsstandarder SOR.

Ud over det samarbejde, der foregår i arbejdsgrupper og komitéer, har Rigsrevisionen også adgang til et mere uformelt vidensnetværk gennem de mange kontakter, som medarbejdere i Rigsrevisionen hen over årene har etableret med kollegaer rundt om i verden. Dette netværk trækker vi på i mange sammenhænge, og fx har den hollandske rigsrevision – Algemene Rekenkamer – været til stor inspiration for os i arbejdet med formidlingen af vores revisionsresultater, grafisk og på andre måder.  Det samme gør sig gældende for den newzealandske rigsrevision, der i 2019 inspirerede os til at udarbejde et nyhedsbrev (Kort fortalt), som kort og præcist beskriver resultaterne af Rigsrevisionens større undersøgelser.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef