Nu undersøger vi

Her kan du se de større undersøgelser, som vi p.t. arbejder med, og hvornår vi regner med at afgive dem til Statsrevisorerne.

Datoerne for offentliggørelse er foreløbige.

Gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet har sikret effekter af tilskud fra grønne programmer. 

De 3 grønne programmer (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har i undersøgelsesperioden 2017-2022 givet tilsagn på i alt 5,2 mia. kr. til projekter vedrørende teknologiudvikling inden for miljø, energi og fødevareproduktion. Programmerne skal bidrage til den grønne omstilling samt skabe erhvervspotentialer, vækst og beskæftigelse. 

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter.

Rettighederne om maksimale ventetider indebærer bl.a., at kræftpatienter har ret til opstart af behandling inden for 14 dage. Kan regionen ikke tilbyde opstart af behandling inden for tidsfristen, skal patienten tilbydes behandling på et andet hospital i ind- eller udland inden for 14 dage. Rettighederne skal sikre, at kræftpatienter påbegynder behandling uden unødig ventetid.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024. 

Digital tilgængelighed for borgere med handicap

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om ministerier og regioner har sikret digital tilgængelighed på websteder.

For 5 år siden trådte lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft – også kaldet webtilgængelighedsloven. Med loven er alle offentlige myndigheder, herunder bl.a. ministerier og regioner, forpligtede til at sikre, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med de offentlige websteder. Styrelsen er således ansvarlig for monitoreringen af og opfølgningen på, om offentlige myndigheders websteder lever op til webtilgængelighedsloven.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed. 

Længerevarende it-nedbrud i finansielle virksomheder kan påvirke den finansielle stabilitet, tilliden til den finansielle sektor og få konsekvenser for berørte borgere og virksomheder.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Kontrollen med fødevareemballage

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har en tilfredsstillende kontrol med fødevareemballage. 

Fødevareemballage kan indeholde forskellige kemikalier, som kan overføres til fødevarer, og som kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Derfor er det vigtigt, at der bliver ført tilstrækkelig kontrol på dette område. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Forsvarsministeriets anskaffelser af større materiel

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Forsvarsministeriet har gennemført anskaffelsen af større materiel på tilfredsstillende vis. Ved større materiel forstås fx lastvogne og kommunikationsudstyr. 

Med det seneste forsvarsforlig får Forsvarsministeriet afsat ca. 150 mia. kr. til bl.a. investeringer i og styrkelse af materiel over de næste 10 år. 

Forsvarsministeriet står dermed over for en væsentlig forøgelse af sin bevilling, når ministeriet med forligsmidlerne skal anskaffe større materiel. Det er derfor vigtigt, at ministeriets anskaffelsesproces understøtter, at anskaffelserne gennemføres inden for den planlagte tid, økonomi og indhold. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Indsatsen for børn og unge, som har begået kriminalitet

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om myndighederne lever op til tidsfrister og krav i forbindelse med indsatsen for at bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. 

Med vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en række ændringer i serviceloven i december 2018 ønskede Folketinget, at børn og unge i alderen 10-17 år, som begår kriminalitet, bliver mødt med en konsekvent indsats, der skal bryde med den kriminelle løbebane. 

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i et andet land

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets forvaltning af autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i udlandet.  

Sundhedspersoner som læger og sygeplejersker, der er uddannet i udlandet, skal have dansk autorisation for at arbejde i Danmark. Siden 2016 er antallet af ansøgninger om dansk autorisation fra sundhedspersoner uden for EU/EØS fordoblet. Samtidig er der mangel på sundhedspersonale i det offentlige sundhedsvæsen. 

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Skatteministeriets kontrol med punktafgifter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Skatteministeriers kontrol med, at virksomheder angiver og betaler punktafgifter korrekt. 

Afgifterne er bl.a. pålagt energi, alkohol, sukker og tobak. Det er virksomhedernes ansvar at opgøre, angive og betale den korrekte afgift hver måned. Skatteministeriet har til opgave at føre kontrol på området.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Forvaltningen af refusion for ophold på herberger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet har understøttet en korrekt forvaltning af refusion for udgifterne til borgeres ophold på herberger. 

Hjemløse borgere er typisk kendetegnet ved også at have særlige sociale problemer og ved at have et akut behov for støtte. Som hjemløs i Danmark er det kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at der er en herbergplads til den hjemløse. Staten udbetaler refusion til kommunerne for udgifterne til borgeres ophold på herberger.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Forvaltningen af trafikstøj

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge, om Miljøministeriet og Transportministeriet har forvaltet støjområdet tilfredsstillende. 

Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at Miljøstyrelsen i 2003 vurderede, at mellem 200 og 500 danskere årligt dør for tidligt af vejstøj, og at 723.000 boliger er udsat for vejstøj, der overskrider den vejledende grænseværdi. 

Rigsrevisionen forventer at undersøge Miljøstyrelsens baggrund for at fastsætte de vejledende grænseværdier for støj. Rigsrevisionen vil bl.a. også undersøge, om Miljøministeriet og Transportministeriet har efterlevet kravene til og fulgt op på støjkort og støjhandlingsplaner, og om begge ministerier har prioriteret og gennemført støjdæmpende indsatser.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Tilsyn med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning. 

Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at det årlige iltsvind i de senere år har bredt sig til større områder af det danske hav, og at det bl.a. skyldes, at der er for meget kvælstof i vandet. Danmark har forpligtet sig til at nedbringe kvælstofudledningen for at overholde EU’s krav til vandmiljøet i 2027 (vandrammedirektivet). 

Rigsrevisionen forventer at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilsyn med og Miljøministeriets overvågning af udledning af kvælstof har været tilfredsstillende.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system. 

Det fremgår af Finansudvalgets beretning om forløbet i sagen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har overholdt budgetvejledningens regler, da it-projektet er blevet sendt i udbud og har afholdt udgifter for mere end 70 mio. kr. uden forudgående tilslutning fra Finansudvalget. 

Undersøgelsens formål vil være at vurdere Uddannelses- og Forskningsministeriets styring af og tilsyn med it-projektets økonomi og tidsplan, herunder ministeriets overholdelse af budgetvejledningens regler om forelæggelse for Finansudvalget.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Statens betalingsadfærd

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om statslige institutioner overholder gældende betalingsfrister i aftaler med private leverandører. I den forbindelse belyser vi også, hvor i sagsbehandlingsprocessen af fakturaer der kan opstå forsinkelser, som kan være årsag til for sene betalinger. 

Statslige institutioner er forpligtede til at betale inden for en betalingsfrist på 30 dage. Hvis de ikke betaler til tiden, kan det skade private virksomheders likviditet og påføre staten unødvendige omkostninger i form af gebyrer og morarenter. 

Undersøgelsen er tværgående og omfatter statens 21 ministerier.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef

Statsrevisormøder i 2024

22. januar
19. februar
18. marts
15. april
13. maj
10. juni
12. august
23. september
21. oktober
11. november
9. december