Nu undersøger vi

Her kan du se de større undersøgelser, som vi p.t. arbejder med, og hvornår vi regner med at afgive dem til Statsrevisorerne.

Datoerne for offentliggørelse er foreløbige.

Porteføljestyring af statens kritiske it-systemer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge porteføljestyringen af udvalgte statslige myndigheders samfunds- og forretningskritiske it-systemer.

Statslige it-systemer anvendes til en række væsentlige opgaver inden for bl.a. finanssektoren, retssystemet, sundhedsvæsenet og transportsektoren. Systemerne udgør ofte kritisk infrastruktur – ikke kun for statens opgaveløsning, men også for samfundet som helhed – og nedbrud i systemerne kan have stor betydning for myndigheder, borgere og virksomheder.

Porteføljestyringen er obligatorisk for myndigheder med årlige it-omkostninger på over 30 mio. kr. og/eller myndigheder, der varetager samfundskritiske it-systemer. Styringen indebærer, at statslige myndigheder har overblik over deres kritiske it-systemers tilstand, bl.a. om systemerne er vedligeholdt, opdaterede og sikre.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

Statsrevisorerne bad i september 2022 Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med udledningen af spildevand i Danmark. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljøministeriet har et tilfredsstillende tilsyn med udledningen af spildevand, og om Skatteministeriet har en tilfredsstillende afgiftskontrol med spildevandsafgiften.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, om spildevandsselskaber og særligt forurenende virksomheder har lovpligtige tilladelser, og at udledningerne ligger inden for tilladelserne, så der kun udledes de mængder og stoffer, der er givet tilladelse til. Skattestyrelsen fører kontrol med, at afgiftspligtige spildevandsudledere betaler den lovpligtige spildevandsafgift. Der skal ikke betales afgift af udledning fra overløb og regnvandsudløb.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Sagsbehandlingsprocessen for ansøgninger om familiesammenføring

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge sagsbehandlingsprocessen for ansøgninger om familiesammenføring i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler sager, som er væsentlige for borgere og deres familiers livssituation. Det er derfor vigtigt, at sagerne behandles så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland 

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Region Hovedstadens budgettering og Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet er ét af de i alt 16 sygehuse, som regionerne bygger eller ombygger med tilskud fra Kvalitetsfonden.

Region Hovedstaden skulle oprindeligt gennemføre byggeriet inden for en ramme på 4,9 mia. kr. Byggeriet er imidlertid fordyret, og Region Hovedstaden har ad flere omgange øget budgettet.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Udvalgte dele af it-sikkerheden i Statens It

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge udvalgte dele af it-sikkerheden hos Statens It under Finansministeriet.

Det er vigtigt, at Statens It har en tilfredsstillende it-sikkerhed, der kan beskytte statens it-systemer mod cyberangreb, som kan forårsage nedbrud, beskadigelse eller læk af følsomme og fortrolige oplysninger om danske borgere og virksomheder.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023. 

It-beredskabet for samfundskritiske it-systemer

Beretningen har fokus på udvalgte samfundskritiske it-systemer, som ikke indgik i beretningen om statens it-beredskab fra november 2022.

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om statens it-beredskab er tilfredsstillende og understøtter, at staten kan opretholde kritiske funktioner og kerneopgaver i tilfælde af større it-hændelser. Det er afgørende, at myndighederne har et tilstrækkeligt it-beredskab på plads, der kan minimere konsekvenserne af et nedbrud.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Overholdelse af patientrettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om udrednings- og behandlingsretten overholdes for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sundhedsvæsen er steget med 50 % de seneste 10 år. I samme periode er flere af de mest almindelige psykiatriske diagnoser hos børn og unge mere end fordoblet i antal. Det drejer sig om ADHD, autisme, stress, udviklingsforstyrrelse samt angst og OCD.

Udredningsretten indebærer, at alle patienter, som er henvist og visiteret til udredning på et sygehus, uanset hvilken sygdom de har, har ret til at blive udredt inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Indholdet af den forberedende grunduddannelse (FGU)

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om FGU udbydes og gennemføres som forudsat i loven.

Hovedformålet med FGU er at give unge under 25 år, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Skolerne er ifølge loven bl.a. forpligtede til at udbyde og afholde 26 timers undervisning i gennemsnit om ugen.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Forsvarsministeriets havmiljøberedskab i forhold til olie- og kemikalieforureninger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Forsvarsministeriets havmiljøberedskab fungerer i forhold til at håndtere olie- og kemikalieforureninger.

De danske farvande er blandt de mest trafikerede i verden. Kombineret med svære sejlforhold i Øresund og Storebælt er der en øget risiko for olie- og kemikalieudslip. Et velfungerende havmiljøberedskab er vigtigt, da et udslip kan have store konsekvenser for hav- og kystmiljø samt økonomiske konsekvenser ved oprydningsarbejde på land.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Sagsbehandling i det familieretlige system

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge sagsbehandlingen i det familieretlige system, der håndteres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og domstolene.

Omkring hvert tredje barn oplever, at dets forældre går fra hinanden, og hvert fjerde brud er så konfliktfyldt, at forældrene har brug for myndighedernes hjælp.

En ny aftale blev vedtaget i 2018 om ét samlet familieretligt system, hvor familierne kun skulle henvende sig ét sted, uanset sagens indhold. Familieretshuset udgør sammen med familieretterne grundpillen i det nye familieretlige system.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter.

Rettighederne om maksimale ventetider indebærer bl.a., at kræftpatienter har ret til opstart af behandling inden for 14 dage. Kan regionen ikke tilbyde opstart af behandling inden for tidsfristen, skal patienten tilbydes behandling på et andet hospital i ind- eller udland inden for 14 dage. Rettighederne skal sikre, at kræftpatienter påbegynder behandling uden unødig ventetid.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024. 

Effekter ved tilskud fra grønne programmer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet har sikret effekter af tilskud fra grønne programmer. 

De 3 grønne programmer (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har i undersøgelsesperioden 2017-2022 givet tilsagn på i alt 5,2 mia. kr. til projekter vedrørende teknologiudvikling inden for miljø, energi og fødevareproduktion. Programmerne skal bidrage til den grønne omstilling samt skabe erhvervspotentialer, vækst og beskæftigelse. 

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Digital tilgængelighed for borgere med handicap

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om ministerier og regioner har sikret digital tilgængelighed på websteder.

For 5 år siden trådte lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft – også kaldet webtilgængelighedsloven. Med loven er alle offentlige myndigheder, herunder bl.a. ministerier og regioner, forpligtede til at sikre, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med de offentlige websteder. Styrelsen er således ansvarlig for monitoreringen af og opfølgningen på, om offentlige myndigheders websteder lever op til webtilgængelighedsloven.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed. 

Længerevarende it-nedbrud i finansielle virksomheder kan påvirke den finansielle stabilitet, tilliden til den finansielle sektor og få konsekvenser for berørte borgere og virksomheder.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Fødevarestyrelsens kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har en tilfredsstillende kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer. 

Materialerne kan indeholde forskellige kemikalier, som kan overføres til fødevarer, og som kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Derfor er det vigtigt, at der bliver ført tilstrækkelig kontrol på dette område. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef

Statsrevisormøder i 2023

16. januar
20. februar
20. marts
24. april
30. maj
26. juni
14. august
9. oktober
6. november
4. december