Aktindsigt i Rigsrevisionens materiale

Hvis du vil søge aktindsigt i Rigsrevisionens materiale, skal du sende en anmodning til rr@rigsrevisionen.dk eller til:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Bestemmelserne i offentlighedsloven og forvaltningsloven gælder med enkelte undtagelser og præciseringer for Rigsrevisionen, jf. § 1 i instruks for rigsrevisor

Du kan forvente, at Rigsrevisionen vil sende en bekræftelse på modtagelsen af din anmodning senest dagen efter, vi har modtaget den. Rigsrevisionen træffer snarest herefter afgørelse i sagen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2. 

Der er dog enkelte undtagelser og præciseringer i det lovgrundlag, der gælder for Rigsrevisionen, som du bedes være opmærksom på. 

For det første har Rigsrevisionen ikke kompetence til at træffe afgørelse vedrørende såkaldt revisionsmateriale, dvs. dokumenter, som Rigsrevisionen får fra ministerier og styrelser mfl. i medfør af § 12 i rigsrevisorloven. Personer, der søger om aktindsigt i sådanne dokumenter, henvises til at søge aktindsigt hos den reviderede institution, jf. § 2 i instruks for rigsrevisor. Det er herefter den pågældende institution, der træffer afgørelsen om, hvorvidt der kan gives aktindsigt heri. 

For det andet gælder der en regel om udskudt aktindsigt for så vidt angår notater og beretninger til Statsrevisorerne samt udkast hertil og uddrag heraf, jf. § 18 b, stk. 2, i rigsrevisorloven. Bestemmelsen betyder, at retten til aktindsigt først gælder dagen efter, at beretningen eller notatet er afgivet til Statsrevisorerne. En beretning anses i den sammenhæng for afgivet, når Statsrevisorerne som myndighed på et møde har behandlet beretningen. 

Kontakt

Britt Scherfig
Chefkonsulent