Instruks for rigsrevisor

Bekendtgørelse af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling

Folketingets bekendtgørelse nr. 96 af 24. januar 2014 

I medfør af § 18 b i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, og efter forelæggelse for statsrevisorerne fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse for Rigsrevisionen, dog med de undtagelser, der følger af lov om revisionen af statens regnskaber m.m., og de undtagelser og præciseringer, der er fastsat nedenfor.

§ 2. Retten til aktindsigt gælder ikke for dokumenter, der er udleveret eller indsendt til Rigsrevisionen i medfør af § 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Personen, der har anmodet om aktindsigt, henvises til at søge aktindsigt hos den reviderede institution.

§ 3. Rigsrevisors afgørelser i henhold til denne instruks kan indbringes for Folketingets formand, der træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.

§ 4. Instruksen træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 447 af 6. maj 1992 af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling.

Vedtaget af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, den 24. januar 2014

 Mogens Lykketoft

/Claus Dethlefsen