Beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

13-09-2019

Beretning nr. 23/2018

Beretningen handler om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere om, Kulturministeriet har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond, så det understøttes, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål i overensstemmelse med reglerne og principperne for effektiv tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud?
 • Har Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen en hensigtsmæssig opfølgning på tilskud?

Rigsrevisionen vurderer, at Kulturministeriet ikke i tilstrækkelig grad har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond, så det understøttes, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål. Statens Kunstfonds tildelingskriterier er i en række tilfælde ikke tilstrækkeligt klare, og det er i overvejende grad ikke dokumenteret, hvorfor de ansøgere, der tildeles støtte, i højere grad lever op til kriterierne end dem, der får afslag. Konsekvensen er, at Statens Kunstfonds tildeling ikke er tilstrækkelig gennemsigtig, hvorved der kan opstå formodninger om, at de tilskudsmodtagende ansøgere ikke altid er dem, der i størst muligt omfang lever op til tildelingskriterierne. Slots- og Kulturstyrelsen har opstillet klare rammer for opfølgningen på tilskuddene, men har i ca. 16 % af sagerne ikke efterlevet egne retningslinjer. Det betyder, at styrelsen i en del af sagerne ikke kan dokumentere, at tilskudsmodtager har brugt tilskuddet i overensstemmelse med formålet og når de fastsatte mål.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. september 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Kulturmini­­steriets forvaltning af Statens Kunstfonds (herefter Kunstfonden) tilskud er tilrettelagt effektivt, så det sikres, at tilskudsmodtagerne når de fastsat­te mål.

Kunstfondens formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kultur i udlandet. I 2018 uddelte Kunstfonden 549,3 mio. kr. i kunststøtte. Kunstfondens kunstfaglige udvalg uddeler midler fra ca. 68 puljer til en række forskellige kunstområder. Midlerne uddeles hovedsageligt på baggrund af ansøgninger. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Kunstfonden og ansvarlig for tilskudsforvaltningen.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstill­ende, at Kulturministeriet har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Kunstfonden, så den ik­ke i alle tilfælde understøtter, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål.

Kunstfondens kriterier for tildeling af tilskud har i en række tilfæl­de ikke været tilstrækkeligt klare. Det gør det vanskeligt at afgøre, om de ansøgere, der modtager tilskud, er dem, der i størst muligt omfang lever op til tildelingskriterierne.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Slots- og Kulturstyrelsen i en del af tilskudssagerne (ca. 16 %) ikke kan dokumentere, at tilskudsmodtagerne har brugt tilskuddet i overens­stemmelse med formålet.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse resultater fra Rigs­re­vi­sio­nens undersøgelse:

 • Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud. Kunstfondens behandling af ansøgere foregår ensartet på tværs af udvalgene, men der er ikke for alle puljer opstillet klare tildelingskriterier, der gør tildelingsprocessen gennemsigtig.
 • Kunstfonden annoncerer alle puljer over for potentielle ansøgere, men tildelingskriterierne, der anvendes ved vurdering af ansøgninger­ne, fremgår ikke i alle tilfælde af puljeopslagene.
 • Informationerne på den fællesstatslige puljeportal er ikke altid opdaterede og ensrettede i forhold til oplysningerne på Kunstfondens hjemmeside.
 • Kunstfonden har uden hjemmel uddelegeret afgørelseskompeten­cen vedrørende tildeling af transportstøtte til orkestre og ensembler til en brancheorganisation.
 • Afslag på tilskud var i ca. 19 % af de gennemgåede sager mangel­fulde.
 • Kunstfondens økonomiske og faglige opfølgning på projekt- og driftstilskud er ikke helt tilstrækkelig, og Kunstfondens evaluering af puljer er ikke tilstrækkeligt dokumenteret og systematisk.
 • Slots- og Kulturstyrelsen understøtter gennem information og rådgivning af udvalgsmedlemmerne, at Kunstfonden iagttager habili­tetsreglerne i behandlingen af ansøgere og tildeling af tilskud."

Rigsrevisionens notat af 20. december 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Kulturministeriets implementering af initiativer, der skal forbedre tildelingen af tilskud, så det sikres, at tildelingskriterier er klare, at vurderinger følger offentliggjorte kriterier, og at der afgives korrekte og fyldestgørende afslag. Det skal samtidig sikres, at alle udvalg har nedskrevne strategier, at begrundelser for inhabilitet bliver meddelt Statens Kunstfonds bestyrelse, og at der i udvalgene er en ensartet praksis for, hvornår der indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser ved tildeling af delvise tilsagn.
 • Kulturministeriets implementering af et initiativ, som skal forbedre opfølgningen på tilskud, så der sikres en højere grad af dokumenterbar, systematiseret og ensartet tilgang til evaluering af alle puljer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. maj 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Kulturministeriets implementering af initiativer, der skal forbedre tildelingen af tilskud, så det sikres, at tildelingskriterier er klare, at vurderinger følger offentliggjorte kriterier, og at der afgives korrek­te og fyldestgørende afslag. Det skal samtidig sikres, at alle udvalg har nedskrevne strategier, at begrundelser for inhabilitet bliver meddelt Statens Kunstfonds bestyrelse, og at der i udvalgene er en ensartet praksis for, hvornår der indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser ved tildeling af delvise tilsagn.
 • Kulturministeriets implementering af et initiativ, som skal forbedre opfølgningen på tilskud, så der sikres en højere grad af dokumenterbar, systematiseret og ensartet tilgang til evaluering af alle puljer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik