Beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

07-06-2019

Beretning nr. 18/2018

Beretningen handler om transaktionsomkostninger ved udbud i staten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om udvalgte ministerier kan forbedre deres arbejde med at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvad er ministeriernes (ordregivernes) og tilbudsgivernes transaktionsomkostninger ved forskellige typer af udbud?
  • Arbejder ministerierne med at minimere transaktionsomkostningerne ved udbud, og kan der identificeres bedste praksis og mulige forbedringspotentialer? 

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne kan forbedre deres arbejde med at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud. Undersøgelsen viser derudover, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerierne og alle tilbudsgiverne ved nogle af ministeriernes udbud udgør mere end 50 % af indkøbets værdi. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i juni 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning for at få undersøgt om­kostningerne ved offentlige indkøbs- og udbudsprocesser – også betegnet transaktionsomkostninger. Særligt har Statsrevisorerne ønsket, at Rigsre­visionen vurderede mulige effektiviseringer på området. 

Staten køber årligt ind for ca. 37 mia. kr., og der kan være store gevinster at hente, hvis ministerierne kan minimere transaktionsomkostningerne ved udbud og indkøb. Transaktionsomkostningerne består både af ordre­givers (ministeriets) om­kost­­ninger ved at udbyde en opgave og alle tilbudsgiver­nes omkostninger ved at byde på opgaven. Transaktions­omkostninger er uundgåelige og nødvendige, men der er risiko for, at de kan blive ufor­holds­mæssigt høje. Undersøgelsen viser således, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere ved nogle udbud har udgjort mere end 50 % af indkøbets værdi. 

Rigsrevisionen skønner, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere i gennemsnit kan opgøres til 17 % af ind­købets værdi for EU-udbud og 38 % af indkøbets værdi for annon­ce­ringer. Beløbsmæssigt udgør ministerier­nes gennemsnitlige omkost­ninger ved EU-udbud ca. 293.000 kr. og ca. 139.000 kr. for den enkelte tilbuds­giver, mens ministeriernes omkostninger ved de udvalgte annon­ceringer i gennemsnit udgør ca. 26.000 kr. og ca. 44.000 kr. for den enkelte tilbudsgiver. 

Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud, da dette vil medføre besparelser for både staten og den private sektor. Statsrevisorerne skal pege på, at der er potentiale for at minime­re transaktionsomkostningerne både i ministerier og hos tilbudsgivere på flere områder.

Statsrevisorerne skal pege på: 

  • at ministerierne kan minimere transaktionsomkostningerne ved i høje­re grad at afdække markedet og have dialog med leverandører, før de udbyder en opgave
  • at ministerierne bør undgå unødvendige krav og detaljer i udbuds­ma­teriale og kravspecifikation, særligt ved udbud af tjenesteydelser
  • at ministerierne i højere grad bør koordinere udbud og indkøb på tværs af ministerområder, bl.a. med henblik på at samle deres udbud og minimere transaktionsomkostningerne."

Rigsrevisionens notat af 23. oktober 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten.

Notatet er baseret på redegørelser fra forsvarsministeren, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, beskæftigelsesministeren, miljøministeren, social- og indenrigsministeren, børne- og undervisningsministeren, finansministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren. Notatet handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Ministrene oplyser overordnet set i redegørelserne, at ministerierne vil have fokus på at minimere transaktionsomkostningerne ved udbud, og at de har igangsat og i flere tilfælde implementeret initiativer, som kan medvirke til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. Som et centralt initiativ har Finansministeriet i april 2019 etableret en fællesstatslig rådgivningsenhed i samarbejde med Erhvervsministeriet, som skal hjælpe de statslige institutioner med at foretage bedre indkøb, herunder udbud med lave transaktionsomkostninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik