Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

16-08-2019

Beretning nr. 19/2018

Beretningen handler om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats for at opkræve og inddrive politibøder og -krav er tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøger derfor, dels om Justitsministeriet har sikret en tilstrækkelig opkrævning af politibøder og -krav, og om opkrævningen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, dels om Skatteministeriet har sikret en tilstrækkelig inddrivelse af politibøder og -krav, og om inddrivelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig undersøger Rigsrevisionen, om Justitsministeriet og Skatteministeriet har sikret, at de særlige sanktionsmuligheder, som tvangsbøder og brugen af forvandlingsstraf udgør, anvendes som tiltænkt.

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriets indsats for at opkræve politibøder og -krav og oversende disse til inddrivelse ikke er tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer også, at Skatteministeriets indsats for at inddrive politibøder og -krav er utilfredsstillende. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at de 2 ministeriers samarbejde for at sikre, at politibøder og -krav bliver betalt, ikke har været tilstrækkeligt.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. august 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Opkrævning og inddrivelse af politibøder og -krav (fordringer) er en del af fuldbyrdelsen af straf over for borgere eller virksomheder, som ikke over­holder landets love.

Politiets fordringer har en særlig status i for­hold til anden offentlig gæld, da de er udstedt som følge af en strafbar handling og således er et led i straffuld­byrdelsen. Det fremgår af ind­dri­vel­ses­loven, at politibøder skal dækkes før andre fordringer. Det er poli­tiets ansvar at bereg­ne og opkræ­ve bøder hos skyldnerne. Betaler skyld­ner ikke, skal politiet sende fordringen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Skatteministeriets inddrivelse af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige har været begrænset siden nedlukningen af den automa­tiske inddrivelse i inddrivelsessystemet EFI i september 2015.

Statsrevisorerne kritiserer Justitsministeriets og politiets indsats for at opkræve politibøder og -krav og oversende disse til ind­drivelse hos Gældsstyrelsen. Statsrevisorerne kritiserer, at poli­ti­ets praksis i nog­le tilfælde har været i strid med inddrivelses­loven. Fx har politiet sendt fordringer til inddrivelse hos Gælds­sty­rel­sen uden først at have forsøgt alle opkrævnings- og rykker­proce­durer over for skyldner.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Skattemini­steriet og Gældsstyrelsen ikke i alle tilfælde har priori­teret inddrivelse af politiets fordringer i overensstemmelse med inddrivelsesloven. Inddrivelsen har været helt utilstrækkelig, til trods for at 55-69 % af poli­tiets fordringer har været parate til inddrivelse, dvs. uden tvivl om retskraft og uden dataproblemer.

Skatteministeriets begrænsede indsats har bidraget til, at politiets fordringsmasse under inddrivelse er vokset fra ca. 7,3 mia. kr. til ca. 10,5 mia. kr. i perioden 2015-2018.

En anden konsekvens er, at nogle borgeres og virksomheders straf for lovovertrædelser i realiteten ikke fuldbyrdes, hvilket påvirker retsfølelsen i samfundet negativt.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på:

  • At bøder har forældelsesfrister på 5 og 10 år. På grund af den begræn­sede tid til at inddrive burde Skatteministeriet således have inddrevet mere end de ca. 1 mia. kr. på politiets fordringer i perioden 2015-2018, fx ved manuelle indsatser.
  • At Gældsstyrelsen i perioden 2015-2018 ikke aktivt har forsøgt at inddrive tvangsbøder.
  • At Gældsstyrelsen ikke siden 2015 har returneret sager, hvor borgere ikke vil betale deres bøder til politiet, så der kunne iværksættes forvandlingsstraf. Da forvandlingsstraf ikke er omfattet af lov om udskydelse af forældelse, betyder det, at muligheden for at konvertere bøder til forvandlingsstraf vil være forpasset for bøder, der er udstedt for mere end 3 eller 5 år siden.

Statsrevisorerne finder det væsentligt, at Justitsministeriet og Skatte­mini­steriet nu vil prioritere samarbejdet om løsningsmodeller for oversendelse af fordringer fra politiet til inddrivelse hos Gælds­styrel­sen, da det­te arbejde har trukket unødigt i langdrag."

Rigsrevisionens notat af 26. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets initiativer i forhold til at intensivere indsatsen for inddrive politibøder og -krav
  • Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats for at rydde op i og berige fordringer med yderligere oplysninger, der er nødvendige for, at fordringerne kan inddrives i PSRM
  • Justitsministeriets og Skatteministeriets arbejde med at sikre, at tvangsbøder og forvandlingsstraf anvendes som tiltænkt.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik