Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

19-08-2015

Beretning nr. 21/2014

Beretningen handler om tilskudsyderes beslutninger om, hvilke ansøgere der skal have mulighed for at søge om tilskudsmidler fra statens ansøgningspuljer. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne lever op til god tilskudsforvaltning, når de afgrænser, hvem der kan søge om midler fra en ansøgningspulje. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvor stort er omfanget af ansøgningspuljer i staten, hvor tilskudsyder har afgrænset ansøgerkredsen?
  • Hvordan afgrænser tilskudsyder ansøgerkredsen?
  • Sikrer ministerierne gennem deres annonceringspraksis, at potentielle ansøgere har lige mulighed for at blive bekendt med, at de kan søge om midler fra ansøgningspuljerne? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2014 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. august 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af udbredelsen og forvaltningen af ”lukkede” tilskudspuljer, dvs. ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Formålet med at afgrænse ansøgerkredsen kan fx være at målrette tilskuddene, så der opnås størst mulig effekt. Ansøgerkredsen kan være afgrænset af lovgiver i tilskudsordningens materielle hjemmel, eller den kan være afgrænset administrativt af tilskudsyder.

Da der ikke er et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, har Rigsrevisionen bedt alle ministerier om at oplyse, hvilke puljer de har ansvaret for. Kortlægningen viser, at der findes 300 puljer, hvor tilskudsyder har afgrænset ansøgerkredsen. De 300 puljers økonomiske omfang var ca. 5,8 mia. kr. (2014-priser) ved seneste ansøgningsrunde.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det i mange tilfælde er tvivlsomt, om ministerierne lever op til principperne for god tilskudsforvaltning, når ansøgningspuljerne afgrænses administrativt.

Der er således risiko for, at tilskudsyders beslutning om, hvem der kan ansøge, hviler på et usagligt grundlag, ligesom der er risiko for, at tilskudsyder ikke følger forvaltningsmæssige principper om, at alle potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens.

Statsrevisorerne baserer kritikken på:

  • at ministerierne i mange tilfælde ikke har dokumenteret, på hvilket grundlag ansøgerkredsen er afgrænset
  • at tilskudsyderne ikke har annonceret godt 1/5 af ansøgningspuljerne, dvs. at alle potentielle ansøgere ikke er gjort bekendt med, at man kan søge tilskud fra puljen
  • at nogle ministerier har puljer, der kun fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Finansministeriet overvejer, hvordan der kan skabes et samlet overblik over statens tilskudspuljer, og hvordan regler og praksis for god tilskudsforvaltning kan styrkes."

Rigsrevisionens notat af 1. december 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. 

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre på nær statsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen for alle ministerier, undtagen Finansministeriet, kan afsluttes.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere ”Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning” i forhold til dokumentation af grundlaget for afgrænsninger, overvejelser i forbindelse med beslutning om afgrænsninger, behovet for etablering af materiel hjemmel, tildeling af midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger og annoncering af ansøgningspuljer
  • resultatet af Finansministeriets analyse af, om der kan skabes overblik over statens ansøgningspuljer og de konkrete initiativer, der følger heraf. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. september 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning i forhold til dokumentation af grundlaget for afgrænsninger, behovet for etablering af materiel hjemmel, tildeling af midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger og annoncering af ansøgningspuljer
  • resultatet af Finansministeriets analyse af, om der kan skabes overblik over statens ansøgningspuljer og de konkrete initiativer, der følger heraf. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik