Beretning om DSB's økonomi

19-03-2014

Beretning nr. 15/2013

Beretningen handler om DSB’s økonomi. DSB har i de senere år været gennem en turbulent periode med store underskud i 2010 og 2011 og efterfølgende initiativer til økonomisk genopretning af selskabet. Beretningen viser udviklingen i DSB’s økonomi på et overordnet niveau i perioden 1999-2013 og går i dybden med perioden 2007-2013. Beretningen handler også om Transportministeriets tilsyn med DSB. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB har været drevet på et forretningsmæssigt grundlag med fokus på overskud, omkostningseffektivitet og kunder. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har DSB’s resultater været tilfredsstillende i perioden 1999-2013?
  • Har DSB været drevet med fokus på at sikre positive driftsresultater og høj omkostningseffektivitet i perioden 2007-2013?
  • Har Transportministeriet understøttet en forretningsmæssig drift af DSB i perioden 2007-2013? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2013 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. marts 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2013 om DSB's økonomi

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning for at få en bredt anlagt undersø­gelse af, om DSB har været drevet på et forretningsmæssigt grundlag siden etableringen som selvstændig offentlig virksomhed i 1999. Anmodningen var begrundet i en stadig mere negativ udvikling i DSB’s regnskabsresultater i perioden 2007-2011 og i, at Transportministeriet i 2014 skal forhandle ny kontrakt med DSB om at køre togtrafik i Danmark.

I perioden 2007-2011 var DSB’s indtægter faldende, omkostningerne steg, og der var markante underskud på udenlandske investeringer.

Statsrevisorerne konstaterer, at den negative udvikling i DSB’s regnskabsresul­tater er stoppet. Efter store regnskabsmæssige underskud i 2010 og 2011 var DSB’s resultat før skat positivt i 2012, og resultatet steg til 386 mio. kr. i 2013. DSB’s økonomi er dog fortsat belastet af en betydelig gæld, som i 2013 var på ca. 16 mia. kr.

Målet med den nye strategi ”Sundt DSB” er at reducere omkostningerne betragteligt og forøge passagerindtægterne. Ændringerne har i 2012 og 2013 bl.a. medført:

  • reducerede personaleomkostninger til kørende og administrativt personale, ledere og håndværkere
  • faldende investeringsniveau og bedre muligheder for at prioritere investeringerne
  • øgede indtægter, både fra passagerer, trafikkontrakter og salg af reparation og vedligeholdelse.

Statsrevisorerne bemærker, at der trods forbedret effektivitet siden 2011 fortsat er potentiale for yderligere effektiviseringer. Det er også usikkert, om DSB vil nå målene for ”Sundt DSB” ved udgangen af 2014.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, som skal drives forretningsmæssigt. Sam­tidig er DSB en virksomhed, der ligger under for transport- og samfundspolitiske hensyn og politiske beslutninger, som kan påvirke driften. Det er derfor vigtigt, at Transportministeriet forstår sin rolle, der fx indebærer, at ministeriet optræder som både ejer af DSB og som køber af trafikydelser.

Statsrevisorerne kritiserer, at transportministeren ikke handlede i tide, skønt ministeriet i perioden 2007-2010 var opmærksom på, at DSB i stigende grad havde væsentlige økonomiske problemer. Statsrevisorerne konstaterer, at Transportministeriet og DSB fra starten af 2011 i stigende grad tog initiativ til at løse problemerne."

Rigsrevisionens notat af 4. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2013 om DSB’s økonomi.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om ministerens bemærkninger til og opfølgning på beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • DSB’s fortsatte arbejde med at effektivisere virksomheden
  • Transportministeriets tilsyn med DSB’s fortsatte arbejde med at effektivisere virksomheden.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2013 om DSB’s økonomi.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • DSB’s fortsatte arbejde med at effektivisere virksomheden
  • Transportministeriets tilsyn med DSB’s fortsatte arbejde med at effektivisere virksomheden.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik