Beretning om statens brug af konsulenter

25-06-2014

Beretning nr. 20/2013

Beretningen handler om statens brug af konsulenter.

Formålet med undersøgelsen har været at belyse statens brug af konsulenter med udgangspunkt i udvalgte cases fra forskellige ministerier. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Køber og anvender statslige virksomheder konsulenter på en hensigtsmæssig måde?
 • Har Finansministeriet og ressortministerierne har retvisende informationer om statens brug af konsulenter, og hvordan har udgifterne til konsulenter udviklet sig i perioden 2008-2013.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i efteråret 2013 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne med 9 konkrete spørgsmål.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. juni 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om staten køber og anvender konsulentydelser på en hensigtsmæssig måde. Dette er den tredje undersøgelse af statens forbrug af konsulenter i perioden 2007-2014. Køb af konsulentydelser svarede i 2013 til minimum 12 % af statens samlede indkøb.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat ikke er retvisende tal for statens reelle forbrug af konsulenter. Beretningen viser, at statens forbrug af konsulenter er væsentligt højere end de 3,6 mia. kr., der i 2013 er regi­streret på de 2 indkøbskategorier, som Finansministeriet tager udgangspunkt i, når de oplyser om statens forbrug af konsulenter.

Statsrevisorerne kritiserer, at statens konsulentkøb stadig kun i få tilfælde er baseret på strategiske og dokumenterede overvejelser om, hvilke typer af opgaver der bedst løses af konsulenter.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Rigsrevisionens gennemgang af 105 konsulentkøb i 10 statslige virksomheder viser, at der kun var enkelte køb, hvor virksomhederne anvendte konsulenter til opgaver, de selv burde kunne løse. Gennemgangen viser dog også, at der er behov for fokus på regler for udbud og annoncering af indkøb af konsulentydelser samt mere omkostningseffektiv adfærd ved køb under 500.000 kr.

Selv om den enkelte statslige virksomhed er den bedste til at vurdere, om anvendelsen af konsulenter er faglig og økonomisk fordelagtig, kan Finansministeriet efter Statsrevisorernes vurdering med fordel indtage en mere aktiv rolle på et væsentligt udgiftsområde.

Finansministeriet skal som koordinator for statslige indkøb skabe rammerne for sparsommelige og strategiske konsulentkøb i staten."

Rigsrevisionens notat af 9. december 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter. 

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • ministeriernes arbejde med at udarbejde koncernstrategier, herunder arbejdet med at styrke den strategiske tilgang til konsulentkøb
 • Finansministeriets arbejde med at styrke den strategiske tilgang i ministerierne og den generelle vejledning om konsulentkøb
 • de undersøgte virksomheders arbejde med at etablere retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb
 • Finansministeriets og de øvrige ministeriers arbejde med at tilvejebringe styringsrelevant information
 • virksomhedernes arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • ministeriernes arbejde med at udarbejde koncernstrategier, herunder arbejdet med at styrke den strategiske tilgang til konsulentkøb
 • Finansministeriets arbejde med at styrke den strategiske tilgang i ministerierne og den generelle vejledning om konsulentkøb
 • de undersøgte virksomheders arbejde med at etablere retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb
 • Finansministeriets og de øvrige ministeriers arbejde med at tilvejebringe styringsrelevant information
 • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbs­data­basen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbs­data­basen
 • Rigspolitiets arbejde med at implementere de tiltag, som knytter sig til overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med køb af konsulentydelser. 

Rigspolitiets tiltag er en opfølgning på Rigspolitiets egen undersøgelse, der viser, at Rigspolitiet på trods af udarbejdelse af vejledninger i væsentligt omfang ikke har efterlevet retningslinjerne og udbudsreglerne.

Hele beretningen (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. april 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Rigspolitiets arbejde med at implementere de tiltag, som knytter sig til overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med køb af konsulentydelser
 • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen

Hele beretningen (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. april 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter. 

Der er i notatet fulgt op på de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik