Beretning om utilsigtet brug af AMU

12-12-2012

Beretning nr. 3/2012

Beretningen handler om arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Formålet er at undersøge Ministeriet for Børn og Undervisnings indsats for at imødegå utilsigtet brug af AMU. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Ministeriet for Børn og Undervisning med sit tilsyn imødegået utilsigtet brug af AMU?
  • Fører skolerne kontrol med, at deres AMU-aktivitet afvikles efter reglerne?
  • Kan Rigsrevisionen finde indikationer på utilsigtet brug af AMU?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i foråret 2012 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Baggrunden for anmodningen var en række konkrete eksempler på utilsigtet brug af AMU, som blev omtalt i pressen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. december 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Staten yder tilskud til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som udgør langt største­delen af området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse på baggrund af en række tilfælde af uregelmæssigheder og misbrug af tilskudsmidler.

AMU omfatter ca. 3.000 forskellige korte uddannelser. I 2011 deltog knap 720.000 kursister på et AMU-kursus, hvilket svarer til godt 10.000 årselever. De samlede ud­gifter udgjorde 1.760 mio. kr., som finansieres af staten og af virksomhederne, der bidrager ved Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) med ca. 3.000 kr. årligt/ansat. Udgi­fterne er taxametertilskud til uddannelsesstederne og deltagerstøtte i form af tabt arbejdsfortjeneste (VEU-godtgørelse) mv.

AMU-reformen i 2003 gav skolerne nye fleksible muligheder for at udlægge og udlicitere AMU-kurser. Imidlertid indebar AMU-reformen også en øget risiko for utilsigtet brug af AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning byggede samtidig sit tilsyn og sin administration på tillid til, at parterne forvaltede AMU i overensstemmelse med reglerne, til trods for at skolerne og virksomhederne kunne have sammenfaldende interes­ser i et misbrug. Misbrug eller utilsigtet brug af AMU omfatter bl.a., at markedsførings­reglerne er overtrådt, uberettiget adgang til AMU, herunder for udlændinge, og opret­holdelse af produktion og virksomhedsintern aktivitet i forbindelse med udlagte AMU-kurser. Endvidere har ministeriet ikke ført tilsyn med a-kassernes udbetaling af VEU-godtgørelse.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Ministeriet for Børn og Undervisning i period­en 2005-2008 ikke i tide og i tilstrækkelig grad har tilpasset sit tilsyn til den øgede risiko for misbrug på AMU- og VEU-området. Statsrevisorerne forventer, at ministeriet snarest etablerer et risikobaseret tilsyn med AMU-ak­tø­rer og a-kasser.

Ministeriet har siden 2009 forbedret sin vejledning, indført en nultolerancepolitik med økonomiske sanktioner, gennemført en kulegravning og oprettet en "TaskForce AMU". På den baggrund har ministeriet fra 2009 til oktober 2012 opkrævet 41,5 mio. kr. i tilbagebetaling af taxametertilskud og VEU-godtgørelse. Ministeriet har i 2011 oprettet en Kvalitets- og Tilsynsstyrelse og er i færd med at oprette en VEU-database, men har endnu ikke truffet beslutning om det samlede tilsyn med området."

Rigsrevisors notat af 12. marts 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU. Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder:

  • indholdet og gennemførelsen af Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn, herunder tilsynets fokus på utilsigtet brug af AMU og Taskforce AMU's arbejde
  • Ministeriet for Børn og Undervisnings dialog med og vejledning af skolerne, herunder ministeriets samlede vejled­ning om AMU, dokumentationsvejledningen til skolerne og tilsynsportalen
  • Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med a-kassernes administration af VEU-godt­gørelse og tilskud til be­fordring.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 18. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • indholdet og gennemførelsen af Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn, herunder tilsynets fokus på utilsigtet brug af AMU og Taskforce AMU’s arbejde
  • Ministeriet for Børn og Undervisnings dialog med og vejledning af skolerne, herunder ministeriets samlede vejledning om AMU, dokumentationsvejledningen til skolerne og tilsynsportalen
  • Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik