Finansiel revision

En finansiel revision har fokus på, om oplysningerne i regnskabet er rigtige.

Formål

Formålet med den finansielle revision er at vurdere, om de oplysninger, ministerierne har lagt frem i regnskabet, er rigtige, dvs. at regnskabet i al væsentlig­hed er udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og statens regnskabs­regler. Regnskabet skal desuden give offentligheden et dækkende og pålideligt billede af, hvordan ministerierne har anvendt de offentlige midler. 

Formålet med den finansielle revision er også at vurdere, om ministeriet har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne. Det omfatter, at vi sammenholder oplysningerne i regnskabet med oplysningerne i bevillingslovene. 

Produkt

Vi afgiver et management letter til ministeriet, hvis vi finder problemer, der kan give væsentlige fejl i regnskabet. Det skal give ministeriet mulighed for at udbedre forholdene, inden ministeriet aflægger regnskabet.

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi kontakter ministeriet, inden vi starter revisionen, så vi kan tilrettelægge revisionen under hensyn til ministeriets øvrige arbejdsopgaver. 

Vi tilbyder at afholde et møde om resultaterne, når revisionen er afsluttet. Vi sender et management letter til ministeriet, hvis revisionen har afdækket fejl og kontrolmangler, der kan give væsentlige fejl i regnskabet. Dermed har ministeriet mulighed for at rette op, inden ministeriet afgiver regnskabet. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

I forbindelse med en revision vil vi holde møder med ministeriet, hvor vi spørger ind til arbejdsgange og kontroller, der har betydning for oplysninger i regnskabet. Vi beder også om relevant materiale. Ministeriets resurseforbrug til revisionen vil bl.a. afhænge af, hvordan arbejdsgange og kontroller er tilrettelagt og dokumenteret i de enkelte virksomheder. Revisionen bliver mindre tidskrævende, hvis virksomhederne har velfungerende arbejdsgange og kontroller og kan dokumentere, at de fungerer i praksis.

Ministeriet kan fremsende supplerende dokumentation, hvis ministeriet er uenig i præmissen for vores konklusion på et afsluttende møde eller er uenig i vores beskrivelse af de faktuelle forhold i et eventuelt management letter. Ministeriet må også gerne sende et skriftligt svar med dokumentation, når virksomheden har rettet op på forhold, vi har kritiseret. Dermed vil ministeriet kunne undgå, at bemærkningerne indgår i beretningen om revisionen af statsregnskabet og i erklæringen. 

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent