Design

Et undersøgelsesdesign består af et formål med undersøgelsen og revisionskriterier, som vores undersøgelse vil tage udgangspunkt i.

Formål

Formålet med forundersøgelsen er, at vi får grundlag for at beslutte, om vi vil gennemføre en større undersøgelse, og for at designe undersøgelsen. Vi kan sætte en forundersøgelse i gang på baggrund af vores egen vurdering af risiko og væsentlighed på et område eller på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Hvis Statsrevisorerne har bedt os om at undersøge et emne, er formålet med forundersøgelsen, at vi kan designe en undersøgelse, som besvarer Statsrevisorernes spørgsmål. 

Produkt

Produktet af en forundersøgelse er et undersøgelsesdesign. Hvis vi i vores forundersøgelse vurderer, at der er grundlag for at igangsætte en egentlig undersøgelse, sender vi et kort notat om vores undersøgelse til ministeriet. 

I notatet beskriver vi kort baggrunden for undersøgelsen, hvad vi forventer at undersøge, hvordan vi vil afgrænse undersøgelsen, og hvilke metoder vi vil anvende. Af notatet fremgår også milepæle, fx for undersøgelsens høringsperioder og offentliggørelse. Notatet indeholder også et overblik over undersøgelsens opbygning, dvs. formål, delmål og de væsentligste revisionskriterier. 

Hvis det er Statsrevisorerne, der har bedt om undersøgelsen, udarbejder vi et tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne, hvor vi beskriver, hvordan vi vil besvare Statsrevisorernes anmodning. Vi sender tilrettelæggelsesnotatet i høring hos ministeriet, før det sendes til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør tilrettelæggelsesnotatet. 

Undersøgelsens design kan justeres i løbet af selve undersøgelsen, hvis vi vurderer, at det er relevant. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, informerer vi ministeriet om det. Se også beskrivelsen under ”Undersøgelse (revisionsnotater)”.

Hvad kan ministeriet forvente af os?

I forundersøgelsen går vi i dialog med ministeriet om, hvorvidt de væsentligste revisionskriterier, som vi har opstillet, er egnede til at belyse undersøgelsens hovedformål og delmål. Vi er også i dialog med ministeriet om, hvilket materiale vi bør indhente i undersøgelsen. Dialogen med ministeriet kan give anledning til, at vi justerer undersøgelsens design. Det er dog os, der vurderer, hvordan undersøgelsen skal designes, og vi sender ikke et revideret design til ministeriet til godkendelse. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Det er væsentligt, at ministeriet allerede i forundersøgelsen inddrager de rette fagpersoner og det rette ledelsesniveau, så der ved undersøgelsens opstart er en fælles forståelse af, hvad vi reviderer emnet op imod, herunder at ministeriet bidrager til at definere, hvilket materiale vi bør indhente i undersøgelsen. Vi gør opmærksom på, at en undersøgelse ofte vil være resursekrævende for ministeriet, da ministeriet skal levere en del materiale, holde møder med os og udarbejde høringssvar på revisionsnotater og beretningsudkast. 

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent