§ 18, stk. 4-notat

Vi følger op på beretningen i et § 18, stk. 4-notat, som baserer sig på ministerredegørelsen til beretningen. I notatet fremgår det, hvilke punkter vi eventuelt fortsat vil følge.

Formål

Formålet med § 18, stk. 4-notatet er, at vi følger op på ministerredegørelsen til en beretning og oplyser Statsrevisorerne om vores bemærkninger til ministerredegørelsen. Vi tager i notatet stilling til, om de foranstaltninger, som beretningen har givet ministeren anledning til, er tilfredsstillende eller ej, om der er forhold, som vi vil følge op på i et fortsat notat, eller om der er grundlag for, at sagen kan afsluttes med § 18, stk. 4-notatet. 

Produkt

Vi udarbejder et § 18, stk. 4-notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne senest 1 måned efter, at vi har modtaget ministerredegørelsen. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender ikke § 18, stk. 4-notatet i høring hos ministeriet, da notatet baserer sig på ministerens redegørelse.

Vi sender notatet til ministeriet, når vi har sendt det til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at lukke eller fortsat følge sagen. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Ministeren skal redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra fuldt statsejede aktieselskaber og aktieselskaber, hvori staten har bestemmende indflydelse, indhenter ministeren en udtalelse fra selskabets bestyrelse. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra regionerne, indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådene. Når Statsrevisorerne sender beretningen til ministeriet, følger der en vejledning i udarbejdelse af ministerredegørelse med.

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent