Beretning om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023

16-01-2023

Beretning nr. 10/2022

Beretningen handler om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler fra ”Aftale på forsvarsområdet 2018-2023”. Forsvarsministeriets område fik med forsvarsforliget et bevillingsløft på 12,8 mia. kr. (2018-priser) i perioden 2018-2023. Målsætningerne i forliget er bl.a. at styrke Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar samt at styrke Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriets økonomistyring giver gennemsigtighed i anvendelsen af forligsmidler i perioden 2018-2023. 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriets økonomistyring ikke giver gennemsigtighed i anvendelsen af forligsmidler i perioden 2018-2023. Ministeriet har således ikke overblik over sammenhængen mellem fremdrift og økonomi i implementeringen af forsvarsforliget. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministeriet ikke fuldt ud kan redegøre for, hvordan forligsmidlerne er anvendt, og i hvilket omfang de for­udsatte effektiviseringer i forliget på nuværende tidspunkt er opnået. Ministeriet har i sit kasseeftersyn selv op­lyst, at der er behov for at styrke styringen, planlægningen og implementeringen fremadrettet. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i august 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. januar 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2022 om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, i hvilket om­fang Forsvarsministeriets økonomistyring giver gennemsigtighed i anven­delsen af forligsmidlerne i perioden 2018-2023. 

Forsvarsområdet er kendetegnet ved, at der indgås flerårige forsvars­forlig, som sætter rammerne for Forsvarsministeriets økonomi, mål og opgaver. Forsvarsforliget for perioden 2018-2023 giver et samlet bevil­lings­løft til Forsvarsministeriet på 12,8 mia. kr. Det forudsatte effektiviseringsprovenu i forliget udgør i alt ca. 3,6 mia. kr.  

Statsrevisorerne bemærker, at Forsvarsministeriet på flere områder er undtaget statens generelle bevil­lings­regler for at sikre en fleksibel opgaveløsning. Statsrevisorerne bemærker også, at der ikke er stillet juri­diske eller politiske krav om, at ministeriet gennemfører en særskilt øko­nomisk opfølgning på forligs­ini­tiativerne. Det er Statsrevisorernes vurde­ring, at selv om disse krav ik­ke er stillet, må det forventes, at ministeriet har et overblik over, om forligsmidlerne bliver anvendt til de opgaver og for­mål, som er forudsat i forsvarsforliget. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har tilrettelagt en økonomistyring, der gør ministeriet i stand til at redegøre for, om forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023. 

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forsinkelser i materielinvesteringer kan have negative konsekvenser for Forsvarets operative kapaciteter og for Danmarks mål om at øge forsvarsudgifternes andel til 2 % af BNP i 2033. 

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministe­riet ikke har levet op til grundlæggende og al­min­deligt udbredte principper for godstatslig økonomistyring, der sikrer gennem­sigtighed mellem bevillinger, resurseforbrug og faglig fremdrift i opgaveløsningen. Konsekvensen af den man­gel­fulde økonomi­styring er, at Folke­tingets og Forsvars­ministeriets mu­lig­he­der for at vurdere bevillingsbehovet og prio­rite­re på et oplyst grund­lag begrænses.

Set i lyset af at forsvarsområdet fremadrettet står over for store bevillings­­løft, indskærper Statsrevisorerne, at Forsvarsministeriet snarest muligt bør styrke økonomistyringen. Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i en årrække har rejst kritik af økonomistyringen på forsvarsområdet, ligesom forligskredsen i flere forlig har anført, at ministeriets økonomistyring skulle styrkes. 

Dette er bekræftet i del 1 af et ”kasseeftersyn” af ministerområdet, som Forsvarsministeriet foretog i september 2022. Kasseeftersynet viste bl.a., at der er opbygget væsentlige økonomiske udfordringer på materiel-, it- og ejendoms­om­rådet, og at der fremadrettet er behov for at styrke ministeriets styring, planlægning og implementering. 

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse undersøgelses­resul­tater: 

  • Forsvarsministeriets bevillinger på finansloven er som udgangspunkt ikke øremærkede specifikke formål, herunder forligsrelaterede formål og opgaver.
  • Bevillingsreglerne på forsvarsområdet giver Forsvarsministeriet vide muligheder for løbende at kunne omprioritere driftsbevillinger på tværs af hele ministerområdet samt foretage forudbetalinger og flerårige dispositioner.
  • Forsvarsministeriet har udmøntet forligsmidlerne og effektiviseringerne som et generelt løft eller som reduktioner af styrelsernes økonomiske ram Forligsmidlerne er ikke adskilt fra styrelsernes øvrige økonomi, og der er ikke fulgt særskilt op på disse midler, bortset fra de større materielinvesteringer og bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af aktstykker.
  • Implementeringen af en række af initiativerne i forsvarsforliget 2018-2023, der udgør mere end halvdelen af de samlede forligsmidler, er forsinket og udskudt til næste forligs­periode, fx opbygning af en ny 1. brigade og anskaf­felse af missiler til fregatterne.
  • Forsvars­ministeriet har i 2021 ikke anvendt den akkumulerede videreførel­se af anlægsbevillinger til materielinvesteringer, som det var forventet i Danmarks indberetning til NATO for perioden 2019-2023. Forsinkelserne i materielinvesteringer har haft betydning for opfyldelsen af NATO’s målsæt­ning om, at 20 % af forsvarsudgifterne bruges på materielinvesteringer i de enkelte år.
  • Det har på grund af for sen fremsendelse af dokumentation ikke været muligt for Rigsrevisionen at undersøge, på hvilket grundlag Forsvarsministeriet har opgjort merbevillingsbehovet for 2022 og 2023."

Rigsrevisionens notat af 21. april 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2022 om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at styrke forligs- og økonomistyringen på forsvars­området, herunder arbejdet med at konkretisere og implementere initiativerne samt udvikle og anvende et nyt koncept for ministeriets egen forligsopfølgning og -rapportering.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik