Beretning om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter

20-02-2023

Beretning nr. 12/2022

Beretningen handler om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter. 

Rigsrevisionen vurderer, at størstedelen af ministerierne har taget strategisk stilling til deres brug af eksterne konsulenter. De 5 udvalgte ministerier har begrundet deres brug af eksterne konsulenter i de undersøgte indkøb. Rigsrevisionen finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at de 5 ministerier ikke i alle tilfælde kan dokumentere begrundelserne. Konsekvensen af den manglende dokumentation er, at ministerierne ikke efterfølgende kan være sikre på, om indkøbene har været bedst og billigst. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministe­rier­ne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter. 

Hvis ministerierne ikke har de nødvendige medarbejderkompetencer til at løse en specifik op­ga­ve, kan de indkøbe eksterne konsulenter til at lø­se opgaven. Det er dog væsentligt, at de tager strate­gisk stilling til indkøbet og kan do­kumentere, at indkøbet er det bedste og billigste i forhold til at få løst opga­ven. 

Staten brugte ca. 5,5 mia. kr. på eksterne konsulenter i 2021. Fra 2019 til 2021 faldt det samlede forbrug af kon­su­len­ter med 127 mio. kr. I forbin­del­­se med finanslov­en for 2020 besluttede Folketinget, at staten gradvist skal reduce­re sit forbrug af eks­terne konsulenter. I 2024 skal staten såle­des have opnået en samlet årlig bespar­else på ca. 1,1 mia. kr. 

Undersøgelsen omfatter alle ministerier med undtagelse af Kirkemini­steriet og Stats­mini­steriet. Derudover har Rigsrevisionen i udvalgte indkøb vurderet begrundelser for brugen af eksterne konsulenter i 5 ministe­ri­er: Justitsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds­ministeriet, Trans­port­mini­steriet og Uddannelses- og Forsknings­mini­steriet. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at størstedelen af ministerierne har taget strategisk stilling til brugen af eksterne konsulenter, og at 15 ud af 18 ministerier kan dokumentere, at de har taget stilling til, om der er typer af opgaver, som i højere grad end tidligere skal løses af ministeriets egne medarbejdere. 

Ministerierne kan dog forbedre deres stilling­tagen til brugen af ekster­ne og interne kompetencer, dels ved at styrke dokumen­tationen, dels ved at have en mere overord­net og langsigtet priori­te­ring på området.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

  • 16 af de 18 ministerier kan dokumentere, at de har taget stilling til, om der er typer af opgaver, som kræver eksterne konsulenter. Ministerier­ne har dog kun i få tilfælde taget strategisk stilling til deres brug af eksterne konsulenter på baggrund af et samlet overblik over deres opgaver.
  • For 13 af de 30 konkrete indkøb, som Rigsrevisionen har undersøgt i de 5 udvalgte ministerier, kan det ikke dokumenteres, at der er taget stilling til, om opgaven kunne have været løst af ministe­riet selv.
  • Ministerierne har kun for ca. halvdelen af de undersøgte indkøb dokumenteret deres begrundelser for brugen af eksterne konsulen­ter.
  • Skatteministeriet kan ikke dokumentere ministeriets interne godkendelser for 2 indkøb af juridisk bistand på henholdsvis 60 mio. kr. og ca. 17 mio. kr. 

Statsrevisorerne konstaterer, at statens brug af it-konsulenter og juridisk bistand er steget hvert år siden 2017. Siden 2019 er der sket et fald i statens brug af eksterne konsulenter, men dette er udelukkende sket i forhold til managementkonsulenter."

Rigsrevisionens notat af 21. juni 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter. 

Notatet er baseret på redegørelser fra 21 ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Justitsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at forbedre ministeriernes stillingtagen til, om de har typer af opgaver, som i højere grad end tidligere skal løses af ministeriernes egne medarbejdere
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at forbedre ministeriernes stillingtagen til, om der er typer af opgaver, som kræver eksterne konsulenter
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Justitsministeriets, Skatteministeriets og Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at styrke ministeriernes retningslinjer for indkøb af eksterne konsulenter
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Skatteministeriets, Transportministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at forbedre dokumentationen af ministeriernes begrundelser for brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med konkrete indkøb.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik