Beretning om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022

24-04-2023

Beretning nr. 16/2022

Beretningen handler om ministeriernes administration af ministres og ansattes brug af betalingskort i perioden 2015-2022. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministre og ansatte i ministerierne, som har haft et betalingskort i perioden 2015-2022, har brugt betalingskortet i overensstemmelse med reglerne. 

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne generelt har administreret betalingskort for ministre og ansatte i overensstemmelse med reglerne i perioden 2015-2022. Rigsrevisionen finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Transportministeriet ikke har sikret, at der foreligger dokumentation for private mindre udgifter i forbindelse med tjenesterejser. Konsekvensen er, at ministerierne ikke kan kontrollere, om udgifterne holder sig inden for det anvendelsesområde, der fremgår af betalingskortcirkulæret. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. april 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2022 om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministre og ansatte i ministerierne, som har haft et betalingskort i perioden 2015-2022, har brugt betalingskortet i overensstemmelse med reglerne. 

Ministre og ansatte i ministerier kan få et betalings­kort, hvis de har et arbejdsbetinget behov for det. Der er en række regler for brug af betalingskort i staten, som både ministre og ansatte skal følge. Reglerne fremgår af be­kendt­­gør­else om statens regnskabsvæ­sen mv. og i cirkulære om anven­delse af betalingskort. Det fremgår bl.a., at institutio­nen skal udstede en bemyndigelses­er­klæ­ring sammen med betalingskor­t­et, hvori det skal angives, hvad kortholderen må bruge betalingskortet til. Stats­ministeriets vej­ledning om ministerens udgifter blev opdateret den 7. december 2022, bl.a. med en tilføjelse om, at der generelt ikke bør tildeles betalingskort til ministre. 

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at 12 ud af 20 ministerier i perioden 2015-2022 ikke har tildelt betalingskort til ministre. Der har i perioden årligt været udstedt i gen­­nem­­snit ca. 20.000 betalingskort til ansatte i mini­ste­rier­ne. Udstedelsen af betalingskort er typisk begrundet i rejseaktivitet. Udenrigsmini­steriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministe­riet og Er­h­vervsmini­steriet har tildelt flest betalingskort i forhold til antal an­satte. 

Statsrevisorerne konstaterer, at ministerierne generelt har admini­streret betalingskort for ministre og ansatte i overens­stemmelse med reglerne i perioden 2015-2022. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at ministerierne ik­ke altid instruerer ministre og ansatte i korrekt brug af beta­lings­kort.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Udenrigs­mini­­ste­riets, Forsvarsministe­riets og Transportministeriets prak­sis for ansattes brug af betalingskort til mindre private udgifter i forbindel­se med tjenesterejser ikke lever op til kravene i beta­lings­kort­­cirkulæret. Men Statsrevisorerne finder det tilfreds­stillende, at ministerier­ne vil ændre praksis, så efter­levelsen af kravene i betalingskortcirku­læret kan kontrolle­res. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater: 

  • 18 af de 81 ministre, der har været i undersøgelsesperioden, har haft et betalingskort. Det svarer til ca. 22 % af ministrene.
  • Ministrene har brugt deres betalingskort i overensstemmelse med reglerne i 363 ud af de i alt 392 betalingskorttransaktioner, svarende til 93 % af de trans­aktioner, som indgår i den undersøgte periode. De 29 betalingskort­transaktioner, som ikke var i overensstemmelse med reglerne, vedrører et samlet beløb på godt 19.000 kr.
  • 320 af de 368 betalingskorttransaktioner, der indgår i Rigsrevisi­onens stikprøve af ansattes betalingskorttransaktioner, er i overens­stem­mel­se med reglerne. Det svarer til ca. 87 % af betalingskorttrans­ak­­ti­on­er­ne for de ansatte i ministerierne.
  • Der foreligger ikke en bemyndigelseserklæring for 7 af de 18 ministre, der har haft et betalingskort i undersøgelsesperioden. Det svarer til ca. 39 % af ministrene.
  • Der foreligger ikke en bemyn­dig­elseserklæring for 23 af de 363 ansat­te, der indgår i Rigsrevisio­nens stikprøve. Det svarer til ca. 6 % af de ansatte i stikprøven."

Rigsrevisionens notat af 13. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2022 om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022. 

Notatet er baseret på redegørelser fra statsministeren, transportministeren, skatteministeren, erhvervsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, ældreministeren, miljøministeren, uddannelses- og forskningsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, digitaliserings- og ligestillingsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, social- og boligministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, kirkeministeren, børne- og undervisningsministeren, forsvarsministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, justitsministeren, kulturministeren og beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets, Kulturministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Kirkeministeriets initiativer til at sikre, at der foreligger bemyndigelseserklæringer, som lever op til kravene. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik