Beretning om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder

12-12-2022

Beretning nr. 8/2022

Beretningen handler om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om udvalgte offentlige forskningsinstitutioner og finansieringsordninger sikrer, at opfindelser, nye teknologier og innovative løsninger nyttiggøres for det danske samfund ved kommerciel udnyttelse, og om staten får en fortjeneste/et afkast i forbindelse med den kommercielle udnyttelse. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Københavns Universitet og DTU, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, sikret, at opfindelser frembragt på baggrund af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved kommerciel udnyttelse, og sikret, at universiteterne får en fortjeneste herfra?
  • Har Vækstfonden, der hører under Erhvervsministeriet, sikret en investerings-praksis, der fremmer kommerciel udnyttelse af nye teknologier og innovative løsninger, og sikret, at fonden får andel i et eventuelt afkast af sine investeringer? 

Rigsrevisionen vurderer, at Københavns Universitet og DTU, under Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Vækstfonden, under Erhvervsministeriet, har sikret, at opfindelser, nye teknologier og innovative løsninger nyttiggøres for det danske samfund ved kommerciel udnyttelse, og sikret, at staten får andel i fortjenesten/afkastet som muliggjort i de respektive lovgrundlag. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i januar 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. december 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2022 om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, i hvilket om­fang det danske samfund får økonomisk andel i kommercialiseringen af resultater, der er frembragt af forskningsinstitutioner og virksomheder, som staten støtter. 

En del af de offentlige forskningsinstitutioners resultater kommerciali­seres, fx når nye opfindelser og nye teknologier patenteres, og rettig­heder­ne efterfølgende sælges til virksomheder mv. Gennem statslige fonde yder staten økonomisk støtte, finansiering mv. til udviklings­pro­jekter og virksom­heder. 

Undersøgelsen omhandler Københavns Universitet og Danmarks Tek­niske Universitet (DTU), der i perioden 2010-2021 har frembragt ca. hver anden statsstøttede opfindelse, og Vækstfonden under Erhvervs­mini­steriet, der som den eneste fond opkræver en andel af et eventuelt afkast af sine inve­steringer i danske virksomheder. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Københavns Univer­sitet og DTU samt Vækstfonden har sikret, at det danske samfund får økonomisk andel i den kommercielle udnyttelse af opfindelser, nye teknologier og innovative løsninger, som er støttet med offentlige mid­ler. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

  • Københavns Universitet og DTU har og følger tilfredsstillende forret­ningsgange, der understøtter, at opfindelser udnyttes kommer­cielt.
  • Vækstfonden har og følger tilfredsstillende forretningsgange og har en investeringspraksis, der fremmer kommerciel udnyttelse af nye tekno­logier og innovative løsninger og sikrer, at fonden får et eventuelt afkast af sine investeringer.
  • Forskningsinstitutioner har i perioden 2010-2021 frembragt 5.068 op­findelser, afsendt 1.845 patentansøgninger, indgået 1.670 salgs-, licens- og optionsaftaler og oprettet 242 nye forsk­ningsbaserede spinout-virk­somheder. Dette har samlet givet brutto­indtægter for ca. 493 mio. kr. til forsknings­institutionerne."

Rigsrevisionens notat af 28. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2022 om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder.

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren og uddannelses- og forskningsministeren, som ministrene har fremsendt som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen afdækkede med beretningen forhold, der førte til, at Statsrevisorerne fandt praksis på Københavns Universitet, på DTU og i Vækstfonden tilfredsstillende. Beretningen giver ikke anledning til, at ministerierne igangsætter initiativer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik