Beretning om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

25-04-2022

Beretning nr. 15/2021

Beretningen handler om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finansministeriet i tilfredsstillende grad har begrundet udstedelsen af de 30-årige statsobligationer i 2008, og om finansministeren frem til Statsrevisorernes anmodning har videregivet alle relevante oplysninger om udstedelsen af de 30-årige statsobligationer i 2008 og begrundelsen herfor til Folketinget. Rigsrevisionen beregner desuden, hvad Finansministeriets udstedelse af de 30-årige statsobligationer i 2008 samlet set kommer til at koste staten frem til lånets udløb i 2039. 

Finansministeriets begrundelse for at udstede 30-årige statsobligationer i 2008 for 27,6 mia. kr. ud af i alt 87,6 mia. kr. er meget utilfredsstillende. Konsekvensen umiddelbart efter udstedelsen var, at staten havde højere renteudgifter end nødvendigt. Finansministeren har desuden ikke videregivet alle relevante oplysninger om udstedelsen til Folketinget. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i august 2021 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. april 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2021 om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne undersøgelse af, om Finansmini­ste­riets udstedelse af 30-årige stats­obliga­tio­ner i 2008 var velbegrundet og i overensstemmelse med mål­sætninger­ne for statsgældspolitikken. Statsrevisorerne har også anmodet om en undersøgelse af, om finansministeren har videregivet alle relevante oplysninger om udstedelsen og begrundelsen herfor til Folketinget. 

I Danmark forvalter Nationalbanken statsgælden på vegne af Finansmi­niste­riet. Ifølge aftalen om arbejdsfordelingen på statsgældsområdet har Finansministeriet det ov­er­­­ordnede og politiske ansvar for statens lån­tagning og gæld, herun­der relationerne til Folketinget, mens forvalt­ningen af statsgælden vare­tages af Nationalbanken på vegne af Finans­ministeri­et. 

Nationalbanken har i 2008 udstedt i alt 87,6 mia. kr. i 30-årige statsobliga­tio­ner, som ud­løber i november 2039. Det var pri­mært forsikrings- og pensions­­sek­toren, der købte de 30-årige statsob­li­ga­tioner. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Finansministeriet i oktober 2008 har begrundet den første udstedelse af 30-årige statsobligationer på op til 60 mia. kr. i overensstemmelse med statsgælds­politik­ken, idet begrundelsen bl.a. var at understøtte den danske fast­kurs­politik. Dette gør sig dog ikke gældende for udvidelsen af ud­stedel­sesom­fanget til 80 mia. kr. i november 2008, som alene var begrundet i en fortsat kraftig efterspørgsel, eller for udvidelsen til 90 mia. kr. i december 2008, som hverken var begrundet eller doku­­men­teret. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Finans­mini­ste­riet ikke har begrundet udstedelsen af 30-årige stats­obli­gationer for 27,6 mia. kr. ud af i alt 87,6 mia. kr. ud fra formål i statsgældspoli­tik­ken. Udsted­elsen af 30-år­ige statsobligationer for 27,6 mia. kr. har samtidig påført stat­en højere renteudgifter end nød­ven­digt.

Statsrevisorerne finder det endvidere meget utilfredsstillende, at finansministeren ikke videregav alle relevante oplysninger om ud­stedelsen af de 30-årige statsobligationer i 2008 til Folketinget ved det åbne samråd i 2017. Først efter Statsrevisorernes under­søg­el­ses­anmodning har finansministeren i november 2021 sendt flere dokumenter til Folketinget, der belyser korrespondan­cen mel­lem Nationalbanken og Finansministeriet om udstedelsen i 2008. 

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende resultater fra under­søgelsen: 

  • Finansministeriet har ikke dokumenteret, hvornår udstedelses­omfanget af 30-årige statsobliga­tioner blev øget fra 80 mia. kr. til 90 mia. kr.
  • Udstedelsen af 30-årige statsobligationer i 2008 for op til 60 mia. kr. skete på baggrund af forslag fra Nationalbanken og var begrundet med behov for at styrke valutareserven og med efterspørgsel fra pensions Udsted­el­sen af 30-årige statsobligationer for yderligere 27,6 mia. kr. var alene begrundet med et efterspørgsels­behov uden saglig forkla­ring på, hvor­for staten havde en interesse i at øge udstedelses­om­fanget.
  • De samlede omkostninger frem til 2039 med udstedelsen af i alt 87,6 mia. kr. i 30-årige statsobliga­tio­ner er ca. 119,5 mia. kr.
  • Udstedelsen af 30-årige statsobligationer for yderligere 27,6 mia. kr. betyder, at statens renteudgifter efter udstedelsen blev ca. 1,24 mia. kr. højere p.a., end hvis der kun var blevet udstedt 30-årige statsobligationer for 60 mia. kr.
  • Finansministeren oplyste ikke i januar 2017 og ej heller i februar 2021 Finansudvalget om al den relevante kontakt, der var mellem Nationalbanken og Finansministeriet i forbindelse med udstedelsen af de 30-årige statsobliga­tioner i 2008.
  • Finansministeren har ikke oplyst over for Folketinget, at der i 2008 forelå en forståelse mellem ATP og Nationalbanken om at styrke valutareserven."

Rigsrevisionens notat af 29. juli 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2021 om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren. Finansministerens redegørelse indeholder ikke fremadrettede initiativer. Rigsrevisionen er enig i, at sagen ikke giver anledning til dette. Det er på den baggrund Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeren ikke er enig i Rigsrevisionens konklusioner, da ministeren har flere indvendinger mod beretningens metode og faktuelle grundlag. Ministeren vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for beretningens konklusion og Statsrevisorernes bemærkning.

Rigsrevisionen bemærker, at der foreligger et fuldt dækkende grundlag for beretningens konklusioner og Statsrevisorernes bemærkning.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik