Beretning om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

24-11-2021

Beretning nr. 5/2021

Beretningen handler om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har haft en tilfredsstillende styring af projektet, som skal udvikle det nye ejendomsvurderingssystem. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Skatteministeriet haft en tilstrækkelig styring af projektets økonomi?
 • Har Skatteministeriet haft en tilstrækkelig styring af risici?
 • Har Skatteministeriet indarbejdet de fornødne oplysninger om projektets økono­mi i aktstykkerne vedrørende det nye ejendomsvurderingssystem? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets styring af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har været kritisabel. Ministeriet mangler overblik over projektets økonomi, fremdrift, tidsplan og risici. Konsekvensen er, at der er stor usikkerhed om både den fremtidige økonomi og om tidshorisonten for projektets afslutning. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober 2020 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. november 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne vur­dering af totalomkostningerne ved udviklingen af det nye ejendoms­vurderings­system, Skatteministeriets styring af projektet, og om Folketinget har modtaget de fornødne oplysninger i forbindelse med beslutninger om bevillinger til projektet. 

Skatteministeriet påbegyndte udviklingen af det nye ejendomsvurde­rings­­­system i 2015 med en ikke konsolideret økonomisk ramme på 96 mio. kr. (2015-priser) og forventet afslutning i 2017. Ministeriet oplyste i 2015 til Finansudvalget, at der ikke var fuldt overblik over de samlede udgifter, men at dette arbejde var igangsat. I aktstykke U fra 2019 blev der tilstræbt et bedre overblik, idet de samlede udgifter blev gjort op til ca. 963 mio. kr. Projektet er forsinket ad flere omgange, og projektets økonomi er blevet forhøjet ved flere aktstykker, senest til 1.336 mio. kr. i juni 2021 (2021-priser). 

Rigsrevisionen har imidlertid opgjort, at projektets samlede budget­te­re­de økonomi på nuværende tidspunkt kan skønnes til min. 3,6 mia. kr. Hertil kommer udgifter til den del af projektet, der vedrører erhvervsejendom­me samt skov- og landejendomme. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteministeriet ikke har haft tilstrækkeligt styr på projektets økonomi, fremdrift, tidsplan og risi­ci. Status er således, at ministeriet hverken har et budget, en plan for de resterende leverancer eller en tidsplan for, hvornår udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem kan afsluttes. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet således ikke har rettet op på de kritiske forhold, som Statsrevisorerne og Rigs­revi­sionen påpegede i 2017 i beretning nr. 18/2016 om Skattemini­steriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vurderings­system.

Statsrevisorerne påtaler skarpt og henleder Folketingets opmærk­som­hed på, at Skatteministeriet ikke har givet Folke­tinget et retvisende billede af projektets økonomi i aktstyk­ker­ne til Finansudvalget. 

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på: 

 • At Skatteministeriets projekt- og økonomistyring har været helt utilstrækkelig
  Skatteministeriet har ikke haft et dækkende budget, fordi budgettet ik­ke har indeholdt alle de aktiviteter, der burde indgå. Ministeriet har ikke i til­stræk­­kelig grad fulgt op på projektets frem­drift, budget og afholdte udgifter. Ministe­riet har heller ikke haft overblik over systemets endelige udform­ning, da der sta­dig udvikles på det. 
 • At Skatteministeriets risikostyring har været helt utilstrækkelig
  Skatteministeriets risikoregister har manglet grundlæggende oplys­ninger om fx risicis konsekvenser for tidsplan, økonomi og kvalitet, og registret lever ikke op til it-projektmodellens krav. 
 • At det ikke har været muligt at følge udviklingen i projektets økonomi på tværs af de 8 aktstykker, som Skatteministeriet har forelagt Folketingets Finansudvalg i perioden 2015-2021
  Rigsrevisionen kan således ikke vurdere, om Finansudvalget har fået korrekte oplysninger. Derudover burde Skatteministeriet have oplyst om, at projektets økonomi var ca. 700 mio. kr. større end den økonomiske ramme, der fremgår af Akt U. 

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Skatteministeriet har oplyst, at ministeriet har igangsat en række tiltag, som skal forbedre styringen af økonomi og risici. Tiltagene er dog ikke færdigimplementeret."

Rigsrevisionens notat af 7. februar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2021 om Skatte­mi­ni­steriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at forbedre Skatteministeriets styring af projektets økonomi, fremdrift, tidsplan og risici
 • hvorvidt Skatteministeriets oplysninger til Finansudvalget om projektets økonomi i fortroligt Akt E 17/12 2021 og i de kommende aktstykker er gennemsigtige, korrekte og rettidige.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at forbedre Skatteministeriets styring af projektets økonomi, fremdrift, tidsplan og risici
 • hvorvidt Skatteministeriets oplysninger til Finansudvalget om projektets økonomi i fortroligt Akt E 17/12 2021 og i de kommende aktstykker er gennemsigtige, korrekte og rettidige. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at forbedre Skatteministeriets styring af projektets økonomi, fremdrift og tidsplan
 • hvorvidt Skatteministeriets oplysninger til Finansudvalget om projektets økonomi i kommende aktstykker er rettidige. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. januar 2024

Beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem startede i 2014. I 2017 konstaterede Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, at ministeriet ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, og at ministeriet ikke havde fulgt op på budget, forbrug og leverancer. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet nu følger projektets fremdrift, og at denne opfølgning viser, at projektet ikke har haft den forvente­de fremdrift i 2023 og på nuværende tidspunkt heller ikke har en endelig tidsplan. 

I september 2020 gjorde Statsrevisorerne Finansudvalget opmærksom på, at Skatteministeriet ikke havde orienteret udvalget om væsentlige ændringer i projektet, b.la. som følge af lovtilpasninger i december 2019. 

Finansudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af fortroligt Akt E 17/12 2021, at Skatteministeriet skulle orientere Finansudvalget i alle de kvartaler, hvor ministeriet ikke forelægger et aktstykke om det nye ejendomsvurderingssystem. 

Statsrevisorerne skal henlede Finansministeriets opmærksomhed på, at Skatteministeriet ikke har orienteret Finansudvalget rettidigt om projektets fremdrift i 2. og 3. kvartal 2023."

Beretningshistorik