Beretning om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

10-12-2021

Beretning nr. 7/2021

Beretningen handler om forvaltningen af olie- og gasrettigheder i Nordsøen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Skatteministeriet har forvaltet de danske olie- og gasrettigheder i Nordsøen tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet behandlet sager om overdragelse af licensrettigheder tilfredsstillende?
 • Har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets tilsyn med rettighedshavernes anvendelse af undergrunden i Nordsøen været tilfredsstillende?
 • Har Skatteministeriet forvaltet beskatningen af de rettighedshavende selskaber
  i Nordsøen tilfredsstillende?

Rigsrevisionen vurderer, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forvaltning af de danske olie- og gasrettigheder i Nordsøen ikke har været helt tilfredsstillende, mens Skatteministeriets forvaltning har været tilfredsstillende. Konsekvensen er, at Kli­ma-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke har tilstrækkelig sikkerhed for, om rettighedshaverne efterlever vilkår knyttet til deres tilladelser og udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med undergrundsloven.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2020 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. december 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne under­søgelse af, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med rettighedshaveres overholdelse af regler om anvendelsen af Danmarks undergrund. Ifølge lov om anvendelse af Dan­marks undergrund skal der tilstræbes en hensigts­mæs­sig anvendelse og ud­nyttelse af undergrunden og dens naturforekom­ster.

Statens samlede indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen var i perioden 1972-2019 ca. 544 mia. kr. (i 2020-priser). Indtægterne kommer primært fra den almindelige selskabs­skat, kulbrintebeskatning og udbytte fra statens eget selskab, Nordsøfon­den. I 2021 er der 17 aktive licenser, som samlet dækker over 21 producer­en­de felter (16 oliefelter og 5 gasfelter).

Statsrevisorerne finder, at Klima-, Energi- og Forsyningsministe­riets tilsyn med rettighedshavernes anvendelse af undergrunden i Nordsøen ikke har været tilfredsstillende.

Energistyrelsen kan ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, at sty­relsen har ført tilsyn med, om rettighedshaverne har efter­levet vilkåre­ne for akti­viteterne i Nordsøen. Styrelsen har først i 2019 planlagt et dækkende tilsyn med rettigheds­haver­nes aktiviteter. Der kan således være risiko for, at rettigheds­haverne ikke efter­lever under­­­grundsloven og de vilkår, som er knyttet til deres til­ladel­ser.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Energi­sty­relsens dialog med Kam­meradvokaten om den anden vurdering har været sparsomt dokumente­ret, og at der ikke har foreligget et kommis­sorium for det arbejde, som Kammeradvokaten skulle udføre. Herved er der risiko for, at de juridiske vurderinger blev foretaget på et ufuldstændigt grundlag.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Energistyrelsen har undersøgt, om selskaberne har den fornødne tekniske og finan­sielle kapacitet til at varetage forpligtelserne i licensen, når styr­elsen godkender en licensoverdragelse.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra under­søg­elsen: 

 • For 51 % af de fastsatte vilkår for de 5 undersøgte felter foreligger der ikke dokumentation for, at Energistyrelsen har fulgt op på, om vilkårene er efterlevet.
 • Energistyrelsen udarbejdede først i 2018 en strategi for tilsynet med rettighedshavernes aktiviteter i Nordsøen.
 • Energistyrelsen kan ikke for 28 ud af 46 planlagte tilsynsaktiviteter i 2019 og 2020 dokumentere, at tilsynsaktiviteterne er udført. Dette svarer til 61 % af de planlagte tilsynsaktiviteter. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende: 

 • At Skattestyrelsen siden 2017 fast har kontrolleret skatteopgørel­ser­ne fra alle rettighedshav­ende selska­ber i Nordsøen. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at styrelsen inden for tids­fris­terne har visiteret og færdigbehandlet sager fra de producerende selskaber, som er de mest væsentlige og risikofyldte.
 • At Skattestyrelsen har truffet 113 afgørelser vedrørende skatteop­gørel­­sen af de rettighedshavende selskaber i Nordsøen i perioden 2016-2020. Af de 113 afgørelser har 60 afgørelser medført ændringer i skatte­op­gørelsen, hvilket har ført til et øget skatteprovenu på ca. 3,6 mia. kr."

Rigsrevisionens notat af 28. februar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen. 

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udarbejdelse af retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af licensoverdragelser
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at sikre en fyldestgørende dokumentation for, at de planlagte tilsynsaktiviteter er gennemført, og at der er fulgt op på, at rettighedshaverne efterlever de fastsatte vilkår
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 15. august 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udarbejdelse af retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af licensoverdragelser
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at sikre en fyldestgørende dokumentation for, at de planlagte tilsynsaktiviteter er gennemført, og at der er fulgt op på, at rettighedshaverne efterlever de fastsatte vilkår
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik