Beretning om kontrol med dyretransporter

24-01-2020

Beretning nr. 10/2019

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser på området. Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for området, og Fødevarestyrelsen varetager kontrolopgaverne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018.

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret, at der er gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Konsekvensen af den mangelfulde kontrol har været en unødig stor risiko for, at grisene er kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. januar 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om kontrollen med dyretransporter har været effektiv og tilpasset udviklingen på om­rå­­det. Baggrunden for anmodningen var en politisk aftale om styrket kontrol med dyretransporter fra den 18. december 2018, som byg­gede på konstaterede overtrædelser i flere kontroller, mangelfuld sank­tio­ne­ring, og at kontrol­len ikke havde været forøget i takt med stigningen i dyretransporter. Undersøgelsen omhandler primært kontrollen af lange transporter af grise (på over 8 timer), hvor der er størst risiko for negativ påvirkning af dyrenes velfærd.

Fødevarestyrelsen har det primære ansvar for at kontrollere og sank­tio­nere overtrædelser af reglerne om dyretranspor­ter i Danmark.

Antallet af grise på lange transporter er tredoblet i perioden 2008-2018 fra 3,2 mio. til 9,6 mio. grise, mens antallet af grise, der transporteres un­der 8 timer, har ligget nogenlunde stabilt siden 2009. Der har siden 2012 været flest lange transporter. Samlet set er eksporten af grise i perioden 2008-2018 mere end fordoblet fra ca. 6,5 mio. til ca. 15 mio. grise.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Føde­vare­ministeriets kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018 har været ineffektiv. Derved er der risiko for, at grisene kan være kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.

Statsrevisorerne kritiserer, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, ikke er blevet sanktioneret effektivt. Statsrevisorerne forventer, at Miljø- og Fødevareministeriet vil gøre brug af alle sine sanktionsmuligheder fremadrettet.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

 • at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har tilpasset antallet af stik­prø­ve­­­- og indladningskon­troller til stigningen i antallet af grise­trans­por­ter, på trods af at mini­ste­ri­ets interne revisionsenhed i 2011 og Fø­de­va­restyr­elsen selv i 2016 anbefalede en revurdering
 • at Fødevarestyrelsens kontroller ikke har været målrettet de mest ri­si­kofyldte områder
 • at Fødevarestyrelsen ikke har udstedt forbud mod transporter eller ind­drag­et autorisationer i perioden 2012-2018, selv om styrelsen har haft hjemmel til at nedlægge forbud mod transporter siden 2016
 • at Fødevarestyrelsen ikke har haft den fornødne viden om tid­li­ge­re sanktioner af transportører i kontrolsituationer for derved at sikre, at transportørerne bliver sanktioneret korrekt og effektivt
 • at Fødevarestyrelsen ikke har haft overblik over, om styrelsen efter­lever reglerne om at indberette udenlandske transportørers overtræ­d­elser i Danmark til de udenlandske myndigheder."

Rigsrevisionens notat af 4. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at implementere sit nye kontrolkoncept: kontrol, som er målrettet de væsentligste og mest risikofyldte områder
 • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbejde med at undersøge mu­ligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at nedbringe efterslæbet af returlogbogs­kontrollen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at dokumentere indberetninger af udenlandske transportørers overtrædelser i Danmark til udenlandske myndigheder samt at dokumentere, hvorvidt ministeriet handler på de indberetninger, styrelsen modtager om danske transportørers overtrædelser af reglerne i udlandet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at implementere sit nye kontrolkoncept: kontrol, som er målrettet de væsentligste og mest risikofyldte områder
 • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbej­de med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sik­re en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at nedbringe efterslæbet af returlogbogskontrollen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at dokumentere indberetninger af udenlandske transportørers overtrædelser i Danmark til udenlandske myndigheder samt at dokumentere, hvorvidt ministeriet handler på de indberetninger, styrelsen mod­tager om danske transportørers overtrædelser af reglerne i udland.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at undersøge mulighe­den for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven og etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. november 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

 • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbej­de med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sik­re en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vurdering af effekten af det nye kontrolkoncept og dermed behovet for at tilvejebringe hjemmel til administrative bøder
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. december 2022

Beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri mere end 2,5 år efter, at beretningen blev afgivet, fortsat ikke har en endelig afklaring på, om der er behov for at etablere hjemmel i dyreværnsloven til at udstede administrative bødeforlæg. Ministeriet har heller ikke etableret en systemunderstøttelse af udveksling af oplysninger om afgørelser mellem Fødevarestyrelsen og anklagemyndigheden. 

Statsrevisorerne skal opfordre til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri prioriterer og fremskynder gennemførelsen af de initiativer, som ministeriet igangsatte på foranledning af beretningen."

Rigsrevisionens notat af 1. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik