Beretning om lægemiddelanbefalinger

15-11-2019

Beretning nr. 5/2019

Beretningen handler om lægemiddelanbefalinger.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for at understøtte, at Sund­­hedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?
  • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for via regionernes indsatser at understøtte, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Udviklingen i forbruget af lægemidler for 3 af undersøgelsens 6 udvalgte anbefalinger går kun langsomt i den ønskede retning, mens det i ét tilfælde går i den forkerte retning. Konsekvensen er, at ikke alle patienter får den behandling, som har størst mulig effekt og/eller færrest mulige bivirkninger.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge sundhedsloven udarbejder Sundhedsstyrelsen på vegne af Sund­heds- og Ældreministeriet anbefalinger om brugen af lægemidler, som de alment praktiserende læger skal følge og/eller forholde sig til, når de tilbyder patienterne behandling.

Statsrevisorerne finder det problematisk, at brugen af lægemidler ud­skrevet i almen praksis i flere tilfælde kun langsomt tilpasses nye eller ændrede lægemiddelanbefalinger fra Sundheds­styrelsen. Risikoen er, at patienterne ikke får den behandling, som har størst effekt og/eller har færrest mulige bivirkninger.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundheds- og Ældre­ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og under­støttet, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger følges og får størst mulig effekt i almen praksis.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på:

  • At kun 3 ud af 6 undersøgte lægemiddelanbefalinger udvikler sig i den ønskede retning, og i ét tilfælde går udviklingen i den forkerte retning.
  • At Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger og Lægemiddel­styrel­sens tilskudsafgørelser ikke i alle tilfælde understøtter hinanden.
  • At Sundheds- og Ældreministeriets formidling af lægemiddelanbe­falin­ger ikke er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, og at læ­gerne hovedsageligt søger deres information fra andre kilder end Sundhedsstyrelsen.
  • At Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at regionerne videreformidler Sundheds­styrelsens lægemiddelanbefalinger, selv om regioner­ne ikke er forpligtede til det. Undersøgelsen viser, at regionernes formidling er uensartet og i nogle tilfælde i modstrid med Sundhedsstyrelsens.
  • At der i alle regioner er læger med uhensigtsmæssig udskrivning af lægemidler, men at regionernes muligheder for at overvåge og reagere over for dette er begrænsede.

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at Sundheds- og Ældreministeri­et sammen med regionerne afklarer, hvordan et nyt system kan give mini­steriet, regionerne og de alment praktiserende læger bedre viden om lægernes udskrivningsmønstre og implementeringen af Sund­hedsstyrel­sens lægemiddelanbefalinger. "

Rigsrevisionens notat af 3. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at forbedre formidlingen af lægemiddelanbefalingerne, så de er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, der hvor de får deres information om lægemiddelanbefalinger
  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at forbedre koordineringen mellem lægemiddelanbefalinger og tilskudsvurderinger
  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at sikre, at regionerne får viden om lægernes udskrivningsmønstre, så de kan målrette deres indsatser og følge, om lægemiddelanbefalingerne får effekt. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik