Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

07-06-2019

Beretning nr. 16/2018

Beretningen handler om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider og produktivitet for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager?
  • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende produktivitet og sagsflow i klagersagsbehandlingen? 

Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en længere årrække ikke har sikret, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow kan forbedres. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018.  

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Anke­styrelsen er øver­ste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgø­res korrekt og inden for kortest mulig tid. Stats­revisorerne og Rigsrevi­sio­nen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002. 

Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gen­nem­snitlig sagsbe­handlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialom­rådet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres in­tentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en be­lastning for de berørte bor­gere og virksomheder og indebærer øge­de udgifter for samfundet. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbe­hand­lingstider i Ankestyrelsens klagesags­be­hand­ling på beskæf­tigel­ses-, social- og arbejdsskadeområderne. 

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæf­tigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ik­ke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejds­skadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at be­handle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
  • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
  • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for An­­kestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem Admini­stra­tionen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produk­tivite­ten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så man­ge arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kun­net afgø­re ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative kon­sekvenser for kvali­teten eller sagsbehandlingstiden.

    Statsrevisorerne finder det naturligt og nødvendigt at lovbestemte mål­sætninger indgår i ledelsesrapporteringen."

Rigsrevisionens notat af 5. august 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
  • Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik