Beretning om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR

21-03-2018

Beretning nr. 13/2017

Beretningen handler om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR i perioden 2012-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har sikret, at DR’s bestyrelse har fastsat rammer for direktionens lønforhold, og om direktionen har forvaltet lønforholdene for øvrige chefer i DR tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at DR’s direktion har forvaltet lønforholdene i DR tilfredsstillende. Imidlertid har DR’s bestyrelse ikke fastsat nedskrevne rammer for direktionens lønforhold, som bidrager til at sikre, at direktionen ikke er lønførende, og Kulturministeriet har ikke sikret, at sådanne rammer blev fastsat. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. marts 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2017 om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan løn- og fratrædelsesforhold mv. for DR’s direktion og øvrige chefer er blevet forvaltet i perioden 2012-2017. 

DR er en selvstændig offentlig institution, der primært finansieres via licensmidler­ne. De overordnede rammer for DR’s virksomhed er fastsat i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren. DR er ikke omfattet af statens ejerskabspolitik om aflønning af direktion og medarbejdere. Der findes således ingen formelle og nedskrevne rammer for, hvordan DR skal forvalte lønområdet. 

DR’s direktion består af én generaldirektør og 5 bestyrelsesansatte direktører, mens DR’s øvrige chefer består af 8 underdirektører, 30 afdelingschefer og 100 områdechefer. DR har derudover 3.235 medarbejdere. 

Statsrevisorerne finder det uhensigtsmæssigt, at hverken Kulturministeriet eller DR’s bestyrelse har fastsat nedskrevne rammer for lønforholdene for DR’s direktion. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at fraværet af nedskrevne rammer, vederlagspolitik og regler gør det vanskeligt at vurdere, om løn- og fratrædelsesforhold for DR’s direktion er rimelige. 

Statsrevisorerne finder, at DR’s direktions forvaltning af lønforholdene for øvri­ge chefer i DR har været tilfredsstillende. 

Statsrevisorerne konstaterer, at en sammenligning med staten, andre medievirksomheder og selvstændige offentlige virksomheder viser: 

  • at DR’s generaldirektørs løn ligger højere end gennemsnitslønnen for statens højest betalte departementschefer og den øverste direktør for NRK, men lavere end den øverste direktørs løn i TV 2 og DSB
  • at gennemsnitslønnen for DR’s øvrige direktion ligger højere end gennemsnitslønnen for styrelsesdirektører i staten og for den øvrige direktion i NRK, men lavere end gennemsnitslønnen for den øvrige direktion i fx TV 2 og DSB
  • at DR’s øvrige chefer ikke er lønførende i forhold til staten, og at DR’s direktion, bl.a. gennem overenskomster, har sikret en tilfredsstillende lønforvaltning for øvrige chefer
  • at personalegoder og fratrædelsesvilkår for DR’s direktion og øvrige chefer ikke afviger fra de vilkår, der kan aftales for chefer i staten
  • at hovedparten af de fratrædelsesaftaler, som DR har indgået med direktører/ chefer i undersøgelsesperioden, er billigere eller på niveau med de omkostninger, som DR ville have haft ved en afskedigelse."

Rigsrevisionens notat af 29. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2017 om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik