Beretning om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering

17-05-2017

Beretning nr. 16/2016

Beretningen handler om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S (herefter DONG Energy) og den efterfølgende børsnotering. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. 

Statsrevisorerne har anmodet om en faktuel beskrivelse af kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Rigsrevisionen har derfor som udgangspunkt beskrevet, men ikke vurderet sagens faktuelle forløb. Rigsrevisionen har vurderet Finansministeriets ejerskabs­rolle og ministeriets efterlevelse af god forvaltningsskik. 

Rigsrevisionen vurderer samlet, at Finansministeriet har ageret som aktiv ejer og haft en styrende rolle under kapitaludvidelsen og den efterfølgende børsnotering af DONG Ener­gy. Det var intensive processer, hvor Finansministeriet og DONG Energy havde et tæt sam­arbejde med bistand fra rådgivere. 

Rigsrevisionen konstaterer, at flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager om kapitaludvidelsen, og at ministeriets overvejelser ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt dokumenteret. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende, særligt for­di der var tale om en økonomisk væsentlig transaktion, og fordi den mangelfulde dokumentation vedrører vigtige dele af sagens forløb. Finans­ministeriet har dermed ikke sikret tilstrække­lig gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget, hvilket ikke er i overensstemmel­se med god forvaltningsskik. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. maj 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2016 om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning ud fra et ønske om at få en faktuel beskrivelse af kapitaludvidelsen i 2014 og børsnoteringen i 2016 af DONG Energy A/S. Statsrevisorerne har anmodet om en undersøgelse, der kan offentliggøres. Rigsrevisor har ved at afveje hensynet til private og offentlige økonomiske interesser vurderet, hvilke oplysninger der er fortrolige og derfor ikke indgår i beretningen. 

Finansministeriet har ageret som selskabsejer og har haft en styrende rolle under kapitaludvidelsen og børsnoteringen af DONG Energy A/S. 

Målsætningen for DONG Energy A/S er i henhold til de politiske aftaler om selskabet, at det skal drives kommercielt. Staten indgik den 29. november 2013 aftale med Goldman Sachs, ATP og PFA om en kapitaludvidelse på 11 mia. kr. I juni 2016 blev DONG Energy A/S børsnoteret til en samlet værdi på 98 mia. kr. DONG Energy A/S' værdi er i perioden november 2013 - juni 2016 steget med 119 %. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Finansministeriet ikke har levet op til god forvaltningsskik, idet flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager, og centrale overvejelser om kapitaludvidelsen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. En skærpende omstændighed er, at der er tale om en meget væsentlig økonomisk transaktion.  

Statsrevisorerne kritiserer, at Finansministeriets beslutningsgrundlag til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen om kapitaludvidelsen i flere tilfælde var ufuldstændige.  

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

  • at væsentlige dele af buddet fra Goldman Sachs, der omhandlede værdiansættelsen af DONG Energy A/S og investeringens størrelse, ikke blev afgivet skriftligt, selv om det var et krav, at investorernes bud skulle være skriftligt
  • at de afsluttende forhandlinger med Goldman Sachs og ATP ikke er fuldt ud dokumenteret
  • at Finansministeriet ikke – via konkrete beregninger eller detaljerede analyser – har dokumenteret, hvordan man nåede frem til indstillinger til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen om valg af investorer. 

Statsrevisorerne konstaterer, at investorerne ønskede et incitamentsprogram i forbindelse med kapitaludvidelsen. Undersøgelsen viser, at brugen af incitamentsprogrammer er i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik. 

Statsrevisorerne konstaterer, at årets resultat for DONG Energy A/S blev 13,2 mia. kr. i 2016. Det er første gang siden 2011, at DONG Energy A/S har præsteret et overskud. For 2016 fik staten udbetalt 1.264 mio. kr. i udbytte, og de øvrige aktionærer fik udbetalt 1.258 mio. kr."

Rigsrevisionens notat af 14. september 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2016 om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og beskriver finansministerens overvejelser som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 11. oktober 2017

Beretning nr. 16/2016 om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering

Sagen optages i Endelig betænkning 2016 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer: 

  • at Finansministeriet anerkender, at dokumentationen af Goldman Sachs’ bud og forhandlingsforløbet i forbindelse med kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S kunne have været bedre
  • at finansministeren ikke er enig med Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i, at Finansministeriet burde have udarbejdet yderligere beregninger om kapitaludvidelsen til grund for ministeriets beslutningsgrundlag til regerings Økonomiudvalg og forligskredsen. 

Statsrevisorerne afslutter sagen, idet vi fastholder, at Finansministeriets beslutningsgrundlag om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen kunne have været mere fuldstændigt og kunne have indeholdt yderligere beregninger."

Statsrevisorerne, den 11. oktober 2017

Beretningshistorik