Beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

24-02-2016

Beretning nr. 11/2015

Beretningen handler om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs forvaltning af refusion af udbytteskat og Skatteministeriets tilsyn hermed har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen har derfor bl.a. undersøgt: 

 • om SKAT har haft tilstrækkelige interne kontroller
 • om Skatteministeriet har forholdt sig til de oplysninger, ministeriet fik gennem sit almindelige tilsyn, og om ministeriet har reageret på andre indikationer på problemer i forhold til refusion af udbytteskat. 

Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om SKAT har opgjort det fulde omfang af den formodede svindel med refusion af udbytteskat. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2015 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. februar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"SKAT anmeldte i august 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kr. til Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. SKAT har siden anmeldt yderligere formodet svindel for 2,9 mia. kr., og Skatteministeriet vurderer det sandsynligt, at yderligere svindel kan vise sig. Svindlen kan være foregået ved, at udenlandske formodede svindlere har fået refunderet udbytteskat ved at foregive at eje danske aktier, for hvilke der er betalt udbytteskat.

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan den formodede svindel med refusion af udbytteskat har kunnet foregå.

Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKAT har ført en helt utilstrækkelig kontrol med udbetalingerne af refusion af udbytteskat, og at Skatteministeriets tilsyn har været særdeles mangelfuldt. Statsrevisorerne påtaler bl.a.:

 • at SKAT og Skatteministeriet først reagerede, da SKAT modtog oplysninger udefra om formodet svindel, selv om man i hvert fald siden 2010 har vidst, at der var svage kontroller og forretningsgange i forvaltningen af refusion af udbytteskat
 • at SKAT fortsatte med at udbetale refusion for i alt 3,2 mia. kr. efter det tidspunkt, hvor man modtog oplysninger udefra om formodet svindel
 • at SKAT ikke har kontrolleret helt grundlæggende oplysninger i anmodningerne om refusion af udbytteskat, fx ejerskab, og om ansøger har betalt udbytteskat, og at SKAT ikke har haft en klar ansvars- og opgavefordeling, forretningsgange og it-systemer, der kunne understøtte kontrollen
 • at SKAT uden lovhjemmel har uddelegeret kontrolopgaver til 3 banker – i øvrigt uden at tilse, om kontrollen blev udført
 • at Skatteministeriet ikke har taget initiativ til at undersøge området nærmere, selv om ministeriet har modtaget en række indikationer på risici, og selv om simple analyser af udviklingen ville have vist, at der var problemer med refusion af udbytteskat.

Statsrevisorerne må sammenfattende konstatere, at risikostyringen i SKAT og Skatteministeriet har været helt utilstrækkelig."

Rigsrevisionens notat af 3. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder de skærpede krav til dokumentation
 • resultatet af SKATs gennemgang af de berosatte anmodninger om refusion af ud­bytteskat og resultatet af gennemgangen af udbetalingerne foretaget via bankordningen
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger i stil med den tidligere bankordning
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at sikre et opdateret risikobillede for SKAT, ministeriets arbejde med at etablere en intern styring, som fører til, at der handles på identificerede risici, og departementets skærpede procedurer vedrørende overvågning af skatte- og afgiftsindtægterne.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder de skærpede krav til dokumentation
 • resultatet af SKATs gennemgang af de berosatte anmodninger om refusion af ud­bytteskat og resultatet af gennemgangen af udbetalingerne foretaget via bankordningen
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger i stil med den tidligere bankordning
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at sikre et opdateret risikobillede for SKAT, ministeriets arbejde med at etablere en intern styring, som fører til, at der handles på identificerede risici, og departementets skærpede procedurer vedrørende overvågning af skatte- og afgiftsindtægterne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat og resultatet af analysen vedrørende kontrolstrategien
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
 • resultatet af Skattestyrelsens implementering af det nye fælles risikoregister for he­le Skattestyrelsen, som forventes færdigimplementeret i 2021, og ministeriets udrulning af det koncernfælles rammeværk for risikostyring, hvor der forventes at foreligge et første koncernfælles risikooverblik og et for hver styrelse i 2. halvår 2020.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat og resultatet af analysen vedrørende kontrolstrategien
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse.
 • resultatet af Skattestyrelsens implementering af det nye fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen, som forventes færdigimplementeret i 2021, og Skatteministeriets udrulning af det koncernfælles rammeværk for risikostyring, hvor der forventes at foreligge et første koncernfælles risikooverblik og et for hver styrelse i 2. halvår 2020. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets og Skattestyrelsens arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder resultatet af Skattestyrelsens arbejde med kontrolstrategien for området
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
 • resultatet af Skattestyrelsens arbejde med at færdigimplementere et nyt fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. november 2021

Beretning 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets arbejde med at få genoprettet og forbedret forvaltningen af refusion af udbytteskat har trukket i unødigt langdrag. Det gælder bl.a. tilrettelæggelsen af, hvordan kontrollen af anmodninger om refusion af udbytteskat skal tilrettelægges fremadrettet, og arbejdet med udformningen af den nye model for nettoindeholdelse af udbytteskat.

Konsekvensen af den manglende fremdrift i arbejdet med at få genoprettet og forbedret forvaltningen af refusion af udbytteskat har bl.a. været, at der siden 2016 og frem til udgangen af august 2021 er udbetalt ca. 516 mio. kr. i renter i forbindelse med de ubehandlede refusionsanmodninger.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget i februar 2016. Henset til sagens alvor forventer Statsrevisorerne større fremdrift i arbejdet."

Rigsrevisionens notat af 6. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets og Skattestyrelsens arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder resultatet af Skattestyrelsens arbejde med kontrolstrategien for området
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
 • resultatet af Skattestyrelsens arbejde med at færdigimplementere et nyt fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • hvordan de nye principper i kontrolstrategien fungerer i praksis og resultatet her­af, herunder hvordan det sikres, at alle sager har en sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at nedbringe antallet af uafsluttede sager samt sager, der afventer udbetaling
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge nye refusionsmodeller til håndtering af udbytteskat.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik