Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

14-12-2016

Beretning nr. 8/2016

Beretningen handler om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge og vurdere, om de statslige institutioner har arbejdet tilstrækkeligt med at undgå at blive afhængige af it-leverandører, når institutionerne udliciterer it-drift og -vedligeholdelse. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Hvor mange kontrakter vedrørende større, statslige it-systemer er blevet forlænget uden lovpligtigt forudgående udbud, og har institutionerne gjort tilstrækkeligt for at blive i stand til at ud­byde dem?
 • I hvilken grad har de kontrakter, der er blevet udbudt, reelt været konkurrenceudsat?
 • I hvilken grad har de statslige institutioner i deres seneste kontrakter forsøgt at sikre sig imod en situation, hvor de ikke kan konkurrenceudsætte deres udliciterede it-drift og -ved­­ligeholdelse? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2016 på baggrund af en anmodning fra Stats­revisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af statslige udbud af it-drift og -vedligeholdelse. Statsrevisorerne ønskede at få undersøgt: 

 • om staten udbyder udliciterede opgaver vedrørende it-drift og -vedligeholdelse
 • årsagerne til eventuelt manglende udbud
 • risikoen for leverandørafhængighed. 

Statens samlede udgifter til it-drift og -vedligeholdelse udgjorde ca. 4,6 mia. kr. i 2014. Digitaliseringsstyrelsen har – på baggrund af en konsulentrapport – estimeret, at statens samlede udgifter til udliciteret it-drift udgjorde ca. 1,5 mia. kr. i 2011. 

Udbudsegnede opgaver i staten skal med passende mellemrum sendes i udbud eller på anden måde markedsvurderes. Hensigten er bl.a., at der ved offentlige indkøb opnås bedst mulig udnyttelse af offentlige midler gennem effektiv konkurrence. 

Manglende udbud af større kontrakter om it-drift og -vedligeholdelse har – særligt på SKATs område – været et kendt problem, som Finansministeriet og Folketinget løbende er blevet orienteret om. Forklaringen har bl.a. været, at manglende systemdokumentation har gjort det dyrt og vanskeligt at udbyde systemerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at 8 større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse aldrig har været udbudt. Kontrakterne tilhører SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen, og de samlede kontraktudgifter svarer til 19 % af kontraktudgifterne til større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse i staten.  

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende: 

 • at der i 24 ud af 72 gennemgåede kontrakter er risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne er indgået med begrænset konkurrence
 • at SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at konkurrenceudsætte og udbyde kontrakter og reducere afhængigheden af leverandørerne
 • at der er er risiko for, at de statslige institutioner som følge af manglende (gen)udbud ikke har draget nytte af det generelle prisfald og den teknologiske udvikling på området. 

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at de 28 institutioner, der indgår i undersøgelsen, ved seneste kontraktindgåelse har tilstræbt at sikre uafhængighed og mulighed for at skifte leverandør ved udformningen af kontrakter om it-drift og -vedligeholdelse."

Rigsrevisionens notat af 7. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -ved­li­geholdelse.

Notatet er baseret på redegørelser fra udenrigsministeren, undervisningsministeren, økonomi- og indenrigsministeren, miljø- og fødevareministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, for­svarsministeren, beskæftigelsesministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, erhvervs­mi­ni­steren, børne- og socialministeren, skatteministeren, uddannelses- og forsk­ningsministeren, udlæn­dige- og integrationsministeren, ministeren for offentlig innovation, sundhedsministeren og justits­ministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence
 • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • Ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.
 • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de 3 udestående legacy-kontraktkomplek­­ser, der aldrig har været udbudt
 • Ministeriernes arbejde med de 9 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhæn­gig­hed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurren­ce.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Finansministeriets, Sundhedsministeriets og Forsvarsministeriets arbejde med de 5 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence
 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 16. november 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • Finansministeriets, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets (som efter en ressortændring har overtaget ansvaret for ét af systemerne), Indenrigs- og Sundhedsministeriets samt Forsvarsministeriets arbejde med de 5 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • Finansministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med de 3 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandør­afhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik