Beretning om Skatteministeriets økonomistyring

11-11-2015

Beretning nr. 3/2015

Beretningen handler om Skatteministeriets og SKATs økonomistyring i perioden 2011-2014. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet og SKAT har en tilfredsstillende økonomistyring, herunder sikrer kvalitet og retssikkerhed i sagsbehandlingen. Undersøgelsens formål er også at vurdere departementets styring af og tilsyn med SKAT. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har SKAT en tilfredsstillende økonomistyring?
 • Sikrer SKAT kvalitet og retssikkerhed i opgavevaretagelsen?
 • Fører Skatteministeriet et tilfredsstillende tilsyn med SKAT? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober 2014 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. november 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse, fordi der de senere år er kon­stateret en række alvorlige problemer i Skatteministeriets og SKATs forvaltning.

Undersøgelsen omhandler perioden 2011-2014, hvor SKAT har skullet udvikle sin styring, samtidig med at SKAT har skullet håndtere faldende bevillinger, skærpede krav til effektiviseringer og en række problemsager i forhold til systemunderstøttelse, ejendomsvurderingen, ejendomsskatter, inddrivelse af restancer samt retssikkerhed og kvalitet i SKATs kontrolarbejde.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteministeriet ikke har sikret rammer og grundlag for en tilfredsstillende opgaveløsning i SKAT. SKATs drift og styring er ikke tilstrækkelig effektiv og sikker.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At SKAT har haft væsentlige problemer med at nå de fastsatte mål for kerneproduk­tionen. Særligt har opgaven med at inddrive offentlig gæld været problemfyldt.
 • At SKATs økonomistyring i perioden 2011-2013 har været utilfredsstillende. SKATs fordeling af omkostninger på henholdsvis kerneopgaver og administration er ændret flere gange og har ikke understøttet SKATs prioritering af resurser til de enkelte opgaver.
 • At SKATs aktivitets- og resursestyring har fungeret utilfredsstillende i hele perioden, og at SKAT ikke har haft et målstyringssystem, der dækker alle kerneopgaver og skaber sammenhæng mellem overordnede mål og konkrete målepunkter.
 • At SKAT har haft svært ved at styre og realisere de forudsatte effektiviseringer, bl.a. fordi de var baseret på nye digitale løsninger som EFI og DMI, der siden er lukket ned.
 • At SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret retssikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen, dvs. korrekt og ensartet behandling af borgere og virksomheder. Nogle af problemerne skyldes mangel i it-systemløsningerne, mens andre skyldes ledelsesmæssige beslutninger, mangel på resurser eller utilstrækkeligt kendskab til regler og retningslinjer hos medarbejderne.
 • At der er sket visse forbedringer i 2014 som følge af SKATs nye styringsmodel, nye strategiske plan og turnusanalyser. SKATs problemer er dog langt fra løst.
 • At departementets tilsyn i 2013 og 2014 ikke har været så tæt og systematisk, som risici på området forudsætter – til trods for at departementet tidligere har vurderet, at der var behov for et udvidet tilsyn med SKAT."

Rigsrevisionens notat af 19. februar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil igangsætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • SKATs videre arbejde med at implementere og justere den nye styringsmodel, som skal danne grundlag for en effektiv drift og sikker økonomisk styring i SKAT
 • status for SKATs arbejde med effektiviseringer
 • SKATs arbejde med at sikre retssikkerhed i sagsbehandlingen
 • Skatteministeriets styrkelse af det departementale tilsyn.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • SKATs arbejde med at sikre retssikkerhed i sagsbehandlingen
 • Skatteministeriets styrkelse af det departementale tilsyn
 • SKATs videre arbejde med at implementere og justere den nye styringsmodel, som skal danne grundlag for en effektiv drift og sikker økonomisk styring i SKAT
 • status for SKATs arbejde med effektiviseringer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik