Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger

09-10-2013

Beretning nr. 1/2013

Beretningen handler om, hvordan brugervenlighed og brugerinddragelse indgår i tilrettelæggelsen, udviklingen og driften af offentlige digitale løsninger.

På baggrund af Statsrevisorernes spørgsmål er undersøgelsens formål at vurdere, om myndighederne sikrer, at de offentlige digitale løsninger er brugervenlige. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har myndighederne sikret, at brugerne er blevet inddraget i udviklingen af de digitale løsninger?
 • Har myndighederne vurderet de digitale løsningers brugervenlighed efter idriftsættelse, og har de i kontrakterne med leverandørerne sikret sig mulighed for at forbedre løsningernes brugervenlighed efter idriftsættelse?
 • Er de digitale løsninger brugervenlige, og anvendes de i tilfredsstillende omfang?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i marts 2013 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. oktober 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Digitalisering af kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder har et dob­belt formål. Digitaliseringen skal dels forbedre servicen for borgerne, dels medføre effektiviseringer i den offentlige sektor.

Formålet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at langt flere borgere skal betjene sig selv digitalt. Målsætningen er, at op mod 80 % af al kommu­nikation mellem borgere og myndigheder skal være digital i 2015, og på en række områder bliver digitale løsninger obligatoriske.

Statsrevisorerne finder, at når det offentlige stiller krav om, at borgerne skal anvende de digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugervenlige, så flest mulige borgere kan anvende dem. Derfor henstiller Statsrevisorerne til, at Digitaliseringsstyrelsen opstiller mere ambitiøse mål for brugervenligheden i borgerrettede digitale løsninger og sikrer løbende opfølgning.

Beretningen viser, at offentlige myndigheder i 5 digitale løsninger har arbejdet med at sikre brugervenligheden. Statsrevisorerne forventer, at de offentlige myndigheder arbejder mere aktivt for at øge brugervenligheden ved:

 • at de fællesoffentlige krav til brugervenlighed efterleves, og at der systematisk gennemføres brugervenlighedstest
 • at Digitaliseringsstyrelsens klarmeldingskoncept også kommer til at omfatte, at myndighederne skal etablere betjening til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt
 • at offentlige myndigheder afsætter tilstrækkelige resurser til at vejlede borgere og virksomheder i at anvende de digitale løsninger."

Rigsrevisionens notat af 22. januar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren, justitsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Digitaliseringsstyrelsens opdatering af den fællesstatslige it-projektmodel med et krav om, at man i modellens gennemførelsesfase udfører test, herunder fx brugervenlighedstest
 • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens drøftelser med de øvrige fællesoffentlige parter om, hvordan alle de fællesoffentlige krav til brugervenlighed kan gøres gældende for ikke-obligatoriske digitale løsninger
 • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens dialog med ældre- og handicaporganisationerne med henblik på at give målrettet vejledning om digital kommunikation og håndteringen af eventuelle udfordringer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. august 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. 

Der er i notatet fulgt op på 3 områder: 

 • Digitaliseringsstyrelsens opdatering af den fællesstatslige it-projektmodel med et krav om, at man i modellens gennemførelsesfase udfører tests, herunder fx brugervenlighedstests
 • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens dialog med ældre- og handicaporganisationerne med henblik på at give målrettet vejledning om digital kommunikation og håndtering af eventuelle udfordringer
 • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens drøftelser med de øvrige fællesoffentlige parter om, hvordan alle de fællesoffentlige krav til brugervenlighed kan gøres gældende for ikke-obligatoriske digitale løsninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik