Beretning om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement

20-03-2013

Beretning nr. 8/2012

Formålet er at undersøge Kulturministeriets departements forretningsgange og interne kontroller for afholdelsen af møde- og repræsentationsudgifter i perioden 2011-2012 og nærmere at vurdere habilitetsforhold, faglige begrundelser og omkostningsniveauet ved 5 konkrete arrangementer afholdt på AFUK.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen ved årsskiftet 2012/2013 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Baggrunden for anmodningen var et samråd i Kulturudvalget om 5 arrangementer afholdt på AFUK, hvor Kulturudvalget besluttede at anmode Statsrevisorerne om en nærmere udredning og afklaring af eventuelt kritisable forhold i forbindelse med arrangementerne.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2012 om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse på baggrund af en anmodning om revisionsmæssig bistand fra Folketingets Kulturudvalg i december 2012.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At interne kontroller og forretningsgange for møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement har været svage i 2011 og 2012, idet man i flere tilfælde har afveget fra interne retningslinjer om fx beløbslofter for bespisning.
  • At der lå kulturpolitiske, faglige eller logistiske begrundelser for, at den daværen­de kulturminister afholdt 5 konkrete arrangementer på Akademiet For Utæmmet Kreativitet. 3 ud af de 5 arrangementer har ikke været håndteret helt tilfredsstillende, fx med hensyn til overholdelse af beløbsloft for bespisning og indhentning af alternative tilbud.
  • At Rigsrevisionen ikke har grundlag for at fastslå, at den daværende kulturminister var inhabil i beslutningen om, at de 5 arrangementer blev placeret på Akademiet For Utæmmet Kreativitet.

Statsrevisorerne finder, at kulturministeren og Kulturministeriets departement har haft en utilstrækkelig dialog om ministerens mulige inhabilitet."

Rigsrevisionens notat af 26. juni 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2012 om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som Kulturministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen finder, at Kulturministeriet har taget en række relevante initiativer. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i forbindelse med den almindelige årsrevision af Kulturministeriets departement.

Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik