Beretning om DONG Energy A/S

30-01-2013

Beretning nr. 4/2012

Beretningen handler om DONG Energy A/S. Formålet er at undersøge, om DONG Energy er inde i en positiv økonomisk udvikling og som statsligt aktieselskab drives ud fra skyldige økonomiske hensyn. Formålet er desuden at vurdere, hvordan statens ejerrolle forvaltes. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Er DONG Energy en solid og rentabel virksomhed?
 • Foretager DONG Energy en forsvarlig tilrettelæggelse og risikostyring af investeringerne?
 • Er lønninger og personalegoder i DONG Energy på niveau med sammenlignelige virksomheders?
 • Sikrer Finansministeriet gennem et aktivt ejerskab statens interesser i DONG Energy?

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen i januar 2012 efter en anmodning fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. januar 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"DONG Energy A/S er det største statslige aktieselskab med en omsætning på godt 57 mia. kr. og ca. 6.000 medarbejdere. DONG Energy har siden fusionen i 2006 haft en betydelig stigning i omsætning og investeringer, særligt på områderne havvindmøller og udvinding af olie og naturgas. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan staten varetager ejerrollen, og om DONG Energy drives omkostningseffektivt.

Statsrevisorerne bemærker, at DONG Energy's indtjening og rentabilitet i de senere år har været presset, og at soliditeten i 2012 også er det. I 2012 har faldende indtjening og det høje investeringsniveau indebåret, at DONG Energy har klaret sig markant dårligere på alle områder i forhold til sammenlignelige europæiske energiselskaber.

Statsrevisorerne bemærker:

 • at DONG Energy's investeringsniveau har været på grænsen af, hvad selskabet betegner som et forsvarligt investeringsomfang. I 2012 har DONG Energy overskredet sin egen målsætning for, hvor meget gælden må overstige indtjeningen. Samtidig har DONG Energy's risikostyring af investeringerne været utilstrækkelig
 • at de fleste af DONG Energy's investeringer forventes at give en god indtjening. Der forventes dog også lavere indtjening og tab på enkelte investeringer
 • at DONG Energy ikke er lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder, når det gælder direktører og chefer. Det samme gælder bestyrelsens honorarer, der er klart under gennemsnittet for selskaber i C20-indekset. DONG Energy er dog lønførende, når det gælder andre medarbejdergrupper såsom kontor- og kundeservicemedarbejdere, selv om det har været et mål at tilpasse sig det øvrige arbejdsmarked.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem Finansministeriet og DONG Energy har været utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010. I denne periode iværksatte DONG Energy en strategi med et omfattende investeringsprogram, der medførte øgede risici for staten, uden at Finansministeriet som ejer intensiverede dialogen. Det kan dog konstateres, at der i perioden ikke er foretaget investeringer uden for den eksisterende strategi.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat hersker usikkerhed om, hvorvidt DONG Energy's strategi kan skabe en positiv økonomisk udvikling, og om strategien kan imødegå de risici, der er på et konjunkturfølsomt energimarked. Statsrevisorerne finder det relevant, at DONG Energy i februar 2013 vil præsentere en ny strategi."

Rigsrevisionens notat af 7. maj 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S. Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren om de initiativer, Finansministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • i hvilket omfang Finansministeriet i arbejdet med opdatering af ”Staten som aktionær” tager højde for Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger til denne beretning
 • Finansministeriets varetagelse af ejerskabet i relation til Statsrevisorernes og Rigsrevisionens vurderinger af DONG Energy’s økonomiske udvikling, investeringer og lønninger.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. maj 2013

Beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil fortsat følge udviklingen i DONG Energy’s økonomi, investeringer, lønninger og finansielle risici, herunder arbejdet med at sikre en bedre indtjening og realisere den nye strategi.

Statsrevisorerne finder det relevant, at finansministeren har igangsat et arbejde, der skal styrke rammerne for varetagelse af statens ejerskab i DONG Energy A/S og andre statslige selskaber."

Statsrevisorerne, den 22. maj 2013

Rigsrevisionens notat af 31. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • i hvilket omfang Finansministeriet i arbejdet med opdatering af ”Staten som aktionær” tager højde for Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger til denne beretning
 • Finansministeriets varetagelse af ejerskabet i relation til Statsrevisorernes og Rigsrevisionens vurderinger af DONG Energy’s økonomiske udvikling, investeringer og lønninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik