EU-samarbejde

EU-samarbejdet foregår i EU-Kontaktkomitéen, hvor alle EU's rigsrevisioner og Den Europæiske Revisionsret mødes.

Formålet med EU-Kontaktkomitéen har været at skabe et forum for debat om spørgsmål af fælles interesse samt gensidig støtte med henblik på at styrke ekstern revision og ansvarlighed på EU-området. Der afholdes ét årligt møde mellem rigsrevisorerne. Derudover afholdes årligt 1-2 møder mellem EU-kontaktpersonerne og møder i en række arbejdsgrupper.

På EU-Kontaktkomitéens hjemmeside (www.contactcommittee.eu) ligger der en oversigt over alle arbejdsgrupper under EU-Kontaktkomitéen. Af oversigten fremgår arbejdsgruppernes formål/mandat, medlemmer, hvilke fremskridt der er sket i året og aktuelle møder. På samme hjemmeside ligger de senere års vedtagne resolutioner, der viser mandaterne for det videre samarbejde i EU-Kontaktkomitéen.

Rigsrevisionen reviderer de EU-midler, der bliver indbetalt til og udbetalt fra Danmark, og udgiver en årlig beretning og revisionserklæring om revisionen af EU-midler i Danmark. Rigsrevisionen koordinerer og deltager desuden i alle Den Europæiske Revisionsrets revisioner af EU-midler i Danmark.

Kontakt

Mathias Frost-Henriksen
Fuldmægtig