Beretning om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud

01-06-2023

Beretning nr. 17/2022

Beretningen handler om forløbet for et udsnit af borgere med indlæggelse i psy­kiatrien, som har eller efterfølgende får et ophold på et socialt botilbud. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om myndighedernes indsats for at sikre et sammenhængende forløb for borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud har været tilfredsstillende. Dette undersøger Rigsrevisionen i forhold til regionerne, 10 udvalgte kommuner og Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har regionerne udarbejdet de lovpligtige udskrivningsaftaler for borgere med psy­kiske lidelser?
  • Har kommunerne visiteret borgere med psykiske lidelser til botilbud, som er godkendt til at håndtere borgerens behov?
  • Har Social-, Bolig- og Ældreministeriet understøttet den kommunale visitation af borgere med psykiske lidelser? 

Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes indsats for at sikre et sammenhængende forløb for borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud samlet set har været meget utilfredsstillende. Den undersøgte gruppe af borgere med psykiske lidelser får i mange tilfælde ikke den lovpligtige koordinerede indsats mellem region og kommu­ne. Det kan medføre, at denne gruppe borgere ikke modtager de kommunale tilbud, som de har krav på ifølge serviceloven. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 1. juni 2023  behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Over de seneste 10 år er der sket en stigning på ca. 30 % i antallet af bor­gere med psykiske lidelser, der behandles på et sygehus. Denne un­­­d­e­r­søgelse handler om et udsnit af borgere med psykiske lidel­ser, der også modtager eller har modtaget et botilbud i kommu­nen ef­ter serviceloven. 

Folketinget vedtog i 2019 en ændring af psykiatriloven. Formålet med lov­ændringen var at øge antallet af udskrivningsaftaler for at sikre sår­ba­re borgere en bedre sammenhæng mellem indsatser i regioner og kom­­­­muner i forbindelse med udskrivning. 

I 2021 blev 18.740 borgere udskrevet fra indlæggelser i den regionale psy­kiatri. Blandt de borgere, der er i kontakt med den regionale psykiatri, modtager ca. hver 5. borger sociale indsatser i kommunerne. Undersøg­elsen omfatter en dataanalyse af 1.893 borgere fra de 2 største kom­muner i hver region i Danmark. Blandt disse borgere er de hyppigst forekommen­­­de diagnoser skizofreni og misbrugsbetinget psykisk lidelse. 

Statsrevisorerne kritiserer og finder det meget utilfredsstillende, at So­cial-, Bolig- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne ikke har sikret, at borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterføl­gen­de ophold i sociale botilbud har modtaget det lovpligtige sam­men­hængende forløb i forbindelse med deres udskrivning. 

Statsrevisorerne skal særligt pege på, at regionerne i 73 % af de 4.483 undersøgte sager ikke har overholdt psykiatrilovens krav om, at borgere skal udskrives fra ind­­­læg­gelse med en udskrivningsaftale. 

Når regionerne og kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang koordine­rer deres indsatser, er der risiko for, at situationen for borgere med psykiske lidelser og sociale behov forværres.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater: 

  • Rigsrevisionens gennemgang af 90 tilfældigt udvalgte sager har vist, at der kun i 19 tilfælde var udarbejdet en udskrivningsaftale, og at ingen af disse aftaler lev­ede op til indholdskravene i vejledningen til psy­kia­tri­­­lov­en.
  • Region Hovedstaden og Region Sjælland har i henholdsvis 96 % og 94 % af de enkelte indlæggelsesforløb ikke udarbejdet lovpligtige udskrivnings­aftal­er.
  • Regionerne har ikke siden lovændringen i 2019 kontaktet ministeriet om tvivl om forståelsen af bestemmelserne eller om udfordringer med brug af udskrivningsaftaler.
  • Regionerne har for 81 % af indlæggelsesforløbene, hvor borgeren var hjemløs ved udskrivningen, udskrevet borgeren uden en udskrivningsaf­tale.
  • Der er indikationer på, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang visi­terer udskrevne borgere til botilbud, som er godkendt til at dække bor­gernes behov. Fx er borgere med psykiske lidelser og samtidigt mis­brug i 52 ud af 91 tilfælde visiteret til et botilbud, som ikke er godkendt til at håndtere både psy­kiske lidelser og misbrug.
  • Borgere med psykiske lidelser og lange ophold på herberger har i 68 % af tilfældene opholdt sig på et herberg, der ikke er godkendt til borge­re med psykiske lidelser.
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at Tilbudsporta­len lever op til formålet om at give kommuner­ne sammenligne­lige og gennemskuelige oplysninger, når de skal fin­de egne­de pladser på botilbud. 

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at undersøgelsen bidrager med ny tvær­gående og detaljeret viden, idet Rigsrevisionen har gennemført analyser på tværs af Sundhedsdatastyrelsen og kommunerne."

Beretningshistorik