Beretning om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

09-10-2023

Beretning nr. 2/2023

Beretningen handler om Miljøministeriets tilsyn med spildevandsområdet og Skatteministeriets kontrol med spildevandsafgiften. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljøministeriet har et tilfredsstillende tilsyn med udledningen af spildevand, og om Skatteministeriet har en tilfredsstillende kontrol med spildevandsafgiften. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Er Miljøministeriets tilsyn med udledningen af spildevand tilfredsstillende, og hvordan håndhæver ministeriet miljøbeskyttelsesloven?
 • Er Skatteministeriets kontrol med spildevandsafgiften tilfredsstillende, og hvordan håndhæver ministeriet spildevandsafgiftsloven? 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljøministeriets tilsyn med udledningen af spildevand ikke er tilfredsstillende, og at Skatteministeriets kontrol med spildevandsafgiften ikke er helt tilfredsstillende. Både Miljøministeriet og Skatteministeriet mangler overblik over, hvem der udleder spildevand, og hvor meget spildevand der udledes. Konsekvensen er, at der er risiko for, at miljøskadelig adfærd ikke bliver begrænset tilstrækkeligt, og at der ikke betales korrekte spildevandsafgifter. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. oktober 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2023 om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Miljømini­ste­riet og Skatteministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af og et tilfredsstillende til­syn med udledningen af spildevand i Danmark. Undersøgelsen omfatter perioden 2016-2022. 

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomhed­er, øvrig bebyggelse og arealer, hvor vand ikke kan trænge igennem. Al udledning af spildevand kræver ifølge miljøbeskyttelsesloven en til­lad­e­l­se. Miljøsty­rel­­­sen fører tilsyn med udledningen af spildevand fra spilde­vandsselska­ber og særligt forurenende virksomheder. Kommun­erne gi­ver tilladelser til spildevandsselskaber, og Miljøstyrelsen giver tilladelser til særligt for­ur­­en­ende virksomheder. Landbrugets udled­ning af spilde­vand indgår ikke i undersøgelsen. 

Skattestyrelsen fører kontrol med, om der betales korrekt spildevandsaf­gift. Provenuet fra spildevandsafgif­ten udgør 280 mio. kr. årligt ud af i alt 85 mia. kr. i samlet afgiftsprove­nu. 

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets tilsyn med udledning af spildevand har været utilstrækkeligt. Det gælder overblik­ over, hvem der har tilladelse til at udlede spildevand, kontrol med, om vilkårene for tilladelserne er overholdt, og relevant håndhævelse af miljø­beskyt­telses­loven ved lovovertrædelser. Konsekvensen af et utilstrækkeligt tilsyn er, at vandmiljøet, jorden og grundvandet kan være belastet unødigt. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets kontrol med spilde­vands­­af­gif­ten ikke har været helt tilfredsstillende. Statsrevisor­erne finder det sandsynlig­gjort, at Skatteministeriet kunne have fundet flere spildevands­udledere, som ikke har betalt korrekt spil­de­vandsafgift, hvis ministeriet havde arbejdet mere risiko- og data­baseret.

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende undersøgelsesresul­ta­ter: 

 • Det er positivt, at Miljøstyrelsen udvælger spildevandsudledere til tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang. Miljøstyrelsen har imidlertid ikke overblik over alle tilladelser og dermed ikke et fuldstændigt grundlag for ud­væl­gelsen. I 2022 manglede 9 % af tilladelserne til rensean­læg, 82 % af tilladelserne til overløb og 87 % af tilladelserne til regn­vand­sudløb.
 • Miljøstyrelsen har i 10 ud af 77 tilfælde ikke opfyldt lovkravet om lø­bende at revurdere tilladelserne til særligt forurenende virksomhe­der.
 • Miljøstyrelsen har i de 12 tilsynssager, som indgår i undersøgelsen, fundet i alt 98 overtrædelser af vilkårene i tilladelserne i perioden 2016-2022. I de 12 tilsynssager har Miljøstyrelsen 21 gange fundet ulovlige ud­ledninger af spildevand på grund af manglende tilladelser.
 • I de 12 tilsynssager har Miljøstyrelsen i omkring halvdelen af tilfælde­ne med manglende tilladelser eller overtrædelse af vilkår gjort brug af håndhævelsesmulighederne henstilling og indskærpelse, men ikke hår­dere håndhævelsesmuligheder som fx politianmeldelse.
 • Miljøstyrelsen har for 11 ud af 77 særligt forurenende virksomheder ik­ke overholdt miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om, at der skal føres tilsyn­ mindst hvert 3. år.
 • Skattestyrelsen har ikke udnyttet muligheden i spildevandsafgifts­lo­ven for at indhente data fra Miljøstyrelsen og dermed få et samlet overblik over, hvem der kan have pligt til at betale spildevandsafgift.
 • Skattestyrelsen har udvalgt 12 sager til kontrol. Styrelsen fandt mindre fejl i 8 af de 12 sager. Fejlene beløb sig samlet set til ca. 300.000 kr. 

Statsrevisorerne bemærker, at Miljøstyrelsen i lovgivningen hverken har pligt til at føre tilsyn med, om kommunerne overholder deres pligt til at indberette udledninger af spildevand, eller angiveligt har mulighed for at håndhæve det. Statsrevisorerne vurderer, at Miljøstyrelsen bør forholde sig til, om der er væsentlige fejl eller mangler i kommunernes indberetninger, da det har betydning for tilsynet med overholdelse af vilkårene i tilladelserne."

Rigsrevisionens notat af 5. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2023 om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljøministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Miljøministeriets arbejde med at ændre spildevandsbekendtgørelsen
 • Miljøministeriets initiativer til at få overblik over alle tilladelser til udledning af spildevand, som ministeriet skal føre tilsyn med
 • Miljøministeriets arbejde med at ændre på, hvem der er forpligtet til at lægge data om udledning af spildevand ind i PULS-databasen
 • Miljøstyrelsens initiativ til at sikre, at tilladelserne til særligt forurenende virksomheder løbende revurderes i overensstemmelse med loven
 • Miljøstyrelsens initiativ til at sikre, at kravet om at føre tilsyn med særligt forurenen­de virksomheder hvert 3. år overholdes
 • Miljøministeriets arbejde med at opdatere håndhævelsesvejledningen
 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at spildevandsudledere fremadrettet udvælges til kontrol på baggrund af en risikovurdering
 • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvordan data fra Miljøstyrelsen kan anvendes bedre i Skattestyrelsens kontrolarbejde. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik