Beretning om forvaltningen af handicapområdet

21-03-2022

Beretning nr. 13/2021

Beretningen handler om forvaltningen af handicapområdet. 

Formålet med beretningen er at vurdere, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Viser Social- og Ældreministeriets analyser, at kommunernes forvaltning af handicapområdet lever op til servicelovens bestemmelser?
 • Er Social- og Ældreministeriets overvågning af og opfølgning på kommunernes forvaltning af handicapområdet tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2021 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. marts 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2021 om forvaltningen af handicapområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne undersøgelse af kommunernes forvaltning af handicapområdet og Social- og Ældreministeriets opfølgning på og tilsyn med området.

Børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal efter lov om social service (serviceloven) tilbydes støtte gennem sociale indsatser og tilbud. Loven indeholder bestemmelser om personlig hjælp, omsorg og pleje, genoptræning, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstil­bud, botilbud mv. Social- og Ældreministeriet har det overordnede res­sort­ansvar for handicapområdet og serviceloven, men med kommunal­refor­men i 2007 fik kommunerne det samlede myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar for det sociale område.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældremi­ni­ste­­riet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes for­valt­ning af service­lovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kom­munernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapom­rå­det i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end ⅓ af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 2013-2021, fordi kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området. Statsrevisor­erne finder dette særligt bekymrende, da det øger risikoen for, at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til.

Statsrevisorerne beklager, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på sin viden om problemer og uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågningen af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra under­søg­elsen: 

 • Ankestyrelsens statistik og undersøgelsen viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsens omgørelser af kom­mu­nale afgørelser på handicapom­rådet – som er steget løbende siden 2014 – skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning, eller at kom­mu­n­er­nes afgørelser ikke er inden for lovens rammer.
 • Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende visitation af borgere til tilbud og i sager vedrørende brug af magtanvendelse. Rigsrevisionens gen­nem­gang af 50 sager viser desuden, at der er formelle og indholds­mæssige mangler i mere end halvdelen af sagerne.
 • Kommunernes systemunderstøttelse og registreringer på handi­cap­området er mangelfulde, og kommunerne er ikke i stand til at levere data med tilstrækkelig validitet.
 • Socialstyrelsens auditfunktions initiativer har ikke været tilstrækkelige til at rette op på, at der i en længere årrække har været en uensartet praksis, fejl og uhensigts­mæssigheder i de 5 socialtilsyn, som skal føre tilsyn med de sociale tilbud. 

Statsrevisorerne opfordrer på baggrund af beretningen Folketinget til at overveje, om der er strukturelle problemer bag de åbenbart tilbagevendende problemer på handicapområdet, trods mange års indsats for at rette op."

Rigsrevisionens notat af 23. juni 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2021 om forvaltningen af handicapområdet. 

Notatet er baseret på social- og ældreministerens redegørelse og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Social- og Ældreministeriets arbejde med initiativer til at styrke retssikkerheden på handicapområdet, ministeriets arbejde med at forenkle reglerne for merudgiftsydelser efter servicelovens § 41 og § 100 samt ministeriets undersøgelse af dokumentationskravene for servicelovens § 42
 • Social- og Ældreministeriets arbejde med at udvikle datagrundlaget til at give et me­re nuanceret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling via ”Danmarkskortet” og ministeriets arbejde med at få de sidste kommuner med i de nationale da­ta
 • Social- og Ældreministeriets arbejde med at udarbejde og implementere et nyt tilsynskoncept
 • Socialstyrelsens implementering af en ny samarbejdsmodel mellem socialtilsynene og auditfunktionen, der skal skabe en fælles systematik og ensartethed på tværs af de 5 socialtilsyn
 • resultatet af forhandlingerne om den fremtidige indretning af det specialiserede socialområde.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik