Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

24-06-2015

Beretning nr. 16/2014

Beretningen handler om Projektselskabets budgetoverskridelse ved Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014). 

Formålet med undersøgelsen er at fremdrage centrale læringspointer på baggrund af en vurdering af, hvilken betydning værtsbyparternes forberedelse og Projektselskabets styring havde for budgetoverskridelsen ved ESC 2014. Projektselskabet blev etableret den 31. august 2013 i forbindelse med indgåelsen af værtsby- og venue-kontrakten med DR. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Forberedte værtsbyparterne etablering og drift af venue, så der var et klart og hensigtsmæssigt grundlag for projektet, herunder rolle- og ansvarsfordeling mellem værtsbyparterne internt og mellem Projektselskabet og DR?
  • Havde Projektselskabet en effektiv styring af etablering og drift af venue? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne i oktober 2014. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. juni 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks afholdelse af Eurovision Song Contest i maj 2014 var vellykket, hvad angår tv-seertal, men værtsbyens budget for arrangementet blev overskredet med 57,9 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 167 %. Arrangementet har samlet set kostet skatteborgerne/licensbetalerne 215,2 mio. kr.

Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse af, hvad der førte til budgetoverskridelsen, med henblik på at lære af de fejl, som er begået. Undersøgelsen har omfattet alle involverede aktører, dvs. DR og værtsbyparterne (Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Projektselskabet og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S). Den statslige revision har ikke revisionsadgang til de 4 sidstnævnte parter, der frivilligt har givet Rigsrevisionen adgang til oplysninger i sagen.

DR skulle forestå produktionen af 3 tv-shows og indgå aftale med en værtsby, som skulle stå for de øvrige opgaver i relation til arrangementet, herunder stille et egnet venue til rådighed.

Statsrevisorerne kritiserer, at værtsbyparterne organiserede Eurovision Song Contest 2014 på en måde, der hindrede et samlet overblik over og ansvar for projekt- og økonomistyringen. Særligt har aftalerne mellem værtsbyparterne medvirket til uenigheder og uigennemsigtighed i projektet, ligesom Projektselskabet ikke har haft de nødvendige kompetencer og erfaringer til at styre et projekt af denne kompleksitet.

Statsrevisorerne fremhæver i den forbindelse følgende læringspointer:

  1. Budgetoverskridelsen skyldtes et usikkert og mangelfuldt budgetgrundlag. Samtidig havde værtsbyparterne ikke tilstrækkeligt fokus på budgettet, bl.a. fordi det blev meldt ud, at opgaveløsningen gik forud for budgetoverholdelsen.
  2. Budgetoverskridelsen skyldtes også ineffektiv styring og opfølgning. Projektselskabet havde ikke professionel erfaring med byggestyring, risikostyring, projekt- og økonomistyring, men blev tillagt det fulde ansvar for opgaveløsningen og bar den fulde økonomiske risiko.
  3. Samarbejdsmodellen og aftalekomplekset mellem DR, Projektselskabet og de øvrige værtsbyparter virkede ikke fremmende på samarbejdet, men medvirkede til uenigheder og fokus på egeninteresser på bekostning af projektets økonomi og fremdrift."

Rigsrevisionens notat af 20. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014.

Notatet er baseret på redegørelser fra social- og indenrigsministeren og kulturministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultatet af drøftelserne mellem Kulturministeriet og relevante aktører om principper for styring og finansiering af større kulturbegivenheder
  • resultatet af Social- og Indenrigsministeriets undersøgelse af det hjemmelsmæssige grundlag for Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 og støttens lovlighed efter EU’s statsstøtteregler.

Region Hovedstaden har på baggrund af beretningens konklusioner iværksat 2 initiativer, som dels forbedrer regionens tilskudsforvaltning, dels har medført organisationsændringer i Wonderful Copenhagen. Rigsrevisionen finder disse initiativer tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af drøftelserne mellem Kulturministeriet og relevante aktører om principper for styring og finansiering af større kulturbegivenheder
  • resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse af det hjemmelsmæssige grundlag for Region Hovedstadens støtte til ESC 2014 og støttens lovlighed efter EU’s statsstøtteregler. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik