Revisionsnotater

Vi afrapporterer som hovedregel undersøgelsens resultater i revisionsnotater. Revisionsnotaterne indeholder vores analyseresultater, som ligger til grund for vores besvarelse af revisionskriterierne.

Formål

Formålet med revisionsnotater er at etablere et grundlag for at svare på undersøgelsens hovedformål. Vi dokumenterer for hvert af revisionskriterierne, hvad vores analyse viser, og i nogle tilfælde fremgår det, om vi vurderer, at revisionskriterierne er opfyldt eller ej. Vi kan vælge at ændre på vores revisionskriterier, fx hvis vi ved vores gennemgang af dokumenter mv. vurderer, at det er nødvendigt at udvide eller reducere undersøgelsen, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at vores revisionskriterier ikke er relevante eller er upræcise. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, informerer vi ministeriet om det. 

Produkter

Vi afrapporterer som hovedregel vores revision i form af revisionsnotater. Ofte vil vi udarbejde et revisionsnotat for hvert af undersøgelsens delmål, men et revisionsnotat kan også dække større eller mindre dele af undersøgelsen. I revisionsnotatet gennemgår vi resultaterne af vores revision, og hvad vi baserer resultaterne på. I nogle tilfælde vil revisionsnotaterne – ud over de faktuelle forhold – indeholde vores foreløbige vurderinger. I revisionsnotaterne kan der også være indarbejdet spørgsmål til ministeriet, anmodninger om yderligere materiale e.l. I udgangspunktet afrapporterer vi i revisionsnotaterne på alle revisionskriterier, og revisionsnotaterne vil derfor samlet set ofte være mere omfangsrige end den endelige beretning. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

I denne del af undersøgelsen vil vi bede om materiale fra ministeriet og holde en række møder. Vi sender revisionsnotaterne i høring hos ministeriet. Fristen vil som regel være 10 arbejdsdage. I forbindelse med at ministeriet har revisionsnotaterne i høring, holder vi efter behov et møde med ministeriet, hvor høringssvaret drøftes. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

I denne del af undersøgelsen er vi afhængige af, at ministeriet leverer det materiale, som vi beder om, og deltager i de møder, som vi aftaler. Det er derfor vigtigt, at ministeriet afsætter tilstrækkeligt med resurser til at bidrage til undersøgelsen. 

I høringsperioden skal ministeriet gennemgå revisionsnotaterne grundigt og sende et skriftligt høringssvar med bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. Vi forventer, at fokus i gennemgangen er på, om de faktuelle forhold er beskrevet korrekt. Vi forventer også, at ministeriet vedlægger supplerende dokumentation, hvis ministeriet finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent