Løfter

Med udgangspunkt i vores mission har vi defineret 3 områder, som vi ønsker at sætte særligt fokus på i perioden 2018-2022. Disse områder udgør vores løfter til samfundet for den kommende strategiperiode. Løfterne udtrykker, hvordan vi udnytter vores man­dat i strate­giperioden.

Løfterne understøtter vores mission og afspejler samtidig vores ambition om at løse vores kerneopgave på en måde, som skaber mest mulig værdi for brugerne af vores revisioner. Nedenfor kvalificeres og uddybes de 3 løfter.

Løfte 1: Vi reviderer på tværs af ministerområder og på tværs af regioner

Rigsrevisionen har gennem sit mandat en unik mulighed for at revidere på tværs af ministerområder og på tværs af regioner. Denne mulighed skal vi blive endnu bedre til at udnyt­te. Vi har allerede gode erfaringer med tværgående revisioner, og vi vil i de kom­mende år gennemføre flere revisionsundersøgelser og udarbejde beretninger af den­ne type.

Ved at se på tværs af organisatoriske skel sætter vi fokus på områder, hvor der eventuelt er svagheder, når en myndighed skal koordinere og samarbejde med andre myn­digheder. Svagheder, der i sidste ende kan blive til ulempe for borgere og virksomheder. De tværgående undersøgelser kan fx være forløbsundersøgelser og benchmark­­undersøgelser, som har til formål at skabe læring på tværs af organisatoriske skel. Gennem vores revisioner vil vi skabe et samlet billede af, hvordan forskellige myndigheder håndterer en given opga­ve, så andre relevante offentlige myndigheder kan læ­re af eksemplerne på god praksis.

På basis af indsamlede erfaringer fra tværgående revisioner på løn- og it-området har Rigsrevisionen gennem en årrække afholdt gå-hjem-møder for statens virksomheder. Med udgangspunkt i de nye standarder for offentlig revision – som lægger op til stør­re ensartethed i revisionen og dermed mere sammenlignelige resultater – ser vi en mulighed for at generere tværgående viden om udfordringer og god praksis på endnu fle­re områder.

Løfte 2: Vi tydeliggør konsekvenserne af statens og regionernes indsatser

Rigsrevisionen gennemfører hvert år mange revisioner i staten og i regionerne. Vi vil ger­ne blive endnu bedre til ikke kun at vurdere forretningsgange, processer og systemer, men også til at tydeliggøre i vores konklusioner, hvilke konsekvenser statens og regionernes forvaltning, aktiviteter og indsatser i sidste ende har for Folketinget, borgerne og virksomhe­derne. Med dette løfte sætter vi særligt fokus på denne del af vores arbejde.

Vi vil i strategiperioden vise de væsentlige konsekvenser af eventuelle svagheder i for­valtningen. Konsekvenserne af svagheder i forvaltningen er mangeartede, men de kan fx medføre, at en institutions regnskab ikke bliver rigtigt, at der sker indgreb i borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, at Folketingets beslutninger ikke gennemføres som vedtaget, eller at statens penge ikke anvendes sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Vi vil – så vidt det er muligt og falder inden for rammerne af den enkelte revisionsopga­ve – opgøre de økonomiske konsekvenser af statens og regionernes indsatser. Her­udover vil vi søge at beskrive de ikke-økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder. Det kun­ne fx være en opgørelse af en stigning i antallet af borgere, som ik­ke modtager det behandlingstilbud, de har krav på, eller en beskrivelse af de ulemper, som borgere eller virksomheder påføres på grund af manglende brugervenlighed i sta­tens digitale løsninger.

Løfte 3: Vi fokuserer på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i staten og i regionerne

Offentlig revision består af 3 typer revision: finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen fokuserer på forvaltningen af statens penge ud fra 3 hensyn: sparsommelighed (har man taget initiativer til at minimere resurseomkostningerne?), produktivitet (har man fået mest muligt ud af de tilgængelige resurser?) og effektivitet (har man nået de tilsigtede resultater?). Forvaltningsrevisi­on udføres både i forbindelse med revisionen af statens regnskaber og i forbindelse med vores større undersøgelser.

Rigsrevisionen udfører forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR). Heri er det fastsat, at den forvaltningsrevision, der udføres i forbindelse med årsrevisionen, fokuserer på, om systemer og processer understøtter en god og effektiv forvaltning, og forvaltningsrevisionen i de større undersøgelser kom­­mer med konklusioner i forhold til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Vores forvaltningsrevision skaber gennemsigtighed for borgerne og samfundet om, hvordan staten og regionerne forvalter samfundets resurser, og revisionen styrker samtidig til­liden til, at de forvaltningsansvarlige sikrer sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Forvaltningsrevisionerne skal desuden munde ud i konklusioner og an­befalinger, der kan bidrage til at forbedre forvaltningen. Forvaltningsrevision er ikke en ny opgave for Rigsrevisionen – den opgave har vi haft i mange år – men med dette løfte understreger vi, at vi i de næste år vil gennemføre flere forvaltningsrevisioner. Vi vil udarbejde flere forvaltningsrevisionsberetninger, og vi vil øge dækningsgraden af forvaltningsrevisionen i årsrevisionen.

Senest opdateret den 19. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00