Indsatser 2020

Indsats 1: Vi prioriterer tværgående revisioner og opdyrker metoder og tekniske kompetencer til dataanalyse

Ved at sætte et større fokus på de revisionsmæssige problemstillinger, der går på tværs af organisatoriske skel i staten og på tværs af regionerne, skaber vi mulighed for fx at undersøge sagsforløb eller problemstillinger, der berører flere institutioner, afprøve nye analyseværktøjer, afdække nye sammenhænge og sætte fokus på områder, hvor de statslige institutioner kan lære af hinanden.

I Danmark er størstedelen af den offentlige sektor hen over de sidste godt 15 år blevet digitaliseret og genererer dermed enorme mængder data, som fremover vil udgøre fundamentet for gennemførelsen af flere datadrevne analyser i både årsrevisionen og i de større undersøgelser. I 2020 vil vi anvende resurser på at videreudvikle vores metoder og kompetencer inden for dataanalyse.

Indsats 2: Vi målretter revisionen med SOR

Vi skal i perioden 2018-2022 konsolidere det arbejde med at implementere standarderne for offentlig revision (SOR), som blev påbegyndt i 2017. Vi ønsker at bruge vores resurser bedst muligt og dér, hvor vores arbejde har størst mulig effekt, og i 2020 vil vi bruge kræfter på yderligere forankring af SOR-koncepterne i revisionen af statens regnskaber m.m.

Indsats 3: Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og stort engagement

At vi kan tiltrække og fastholde engagerede medarbejdere og ledere med de rette kompetencer, er afgørende for kvaliteten af vores arbejde, og at vi kan tilbyde et godt og udviklende arbejdsmiljø, er forudsætningen. Åbenhed i dialogen med ledelsen, indflydelse på egne arbejdsopgaver og en god balance mellem arbejde og familie er blot nogle af de elementer, der bidrager til at skabe høj trivsel på en arbejdsplads. Vi vil i 2020 fortsat have opmærksomheden rettet mod medarbejdernes trivsel, og vi vil fortsætte allerede igangværende ledelsesudviklingsaktiviteter.

Indsats 4: Vi kommunikerer klart om vores arbejde i dialogen med dem, vi reviderer

Rigsrevisionen vil også i 2020 arbejde på at forbedre dialogen med de reviderede med henblik på at skabe mere klarhed om vores opgave og mandat. Vi vil prioritere gå-hjem-møder med de reviderede, og vi vil løbende indhente oplysninger fra de reviderede om deres tilfredshed med vores arbejde.

Indsats 5: Vi investerer i vores it-infrastruktur for at understøtte revisionen

Sikker og let registrering af data og hurtig adgang til både historiske og aktuelle data er en af forudsætningerne for, at vi kan udføre vores arbejde på en effektiv måde. For fortsat at kunne opretholde en høj driftssikkerhed og sikre optimal udnyttelse af vores resurser afsøger vi derfor i 2020 markedet med henblik på at finde en afløser for vores nuværende revisionsstøttesystem. Efterfølgende udarbejdes en projekt- og tidsplan, som sigter mod implementering af det nye system i 2021.

Indsats 6: Vi understøtter kvaliteten af revisionen

Alle revisioner, der udføres af Rigsrevisionen, er underlagt et overordnet system for kvalitetsstyring, som fremgår af SOR 2 – Rigsrevisionens kvalitetsstyring. Rigsrevisionens standarder, vejledninger og procedurer for revision fastsætter, hvad der kendetegner et produkt af høj kvalitet, hvordan god kvalitet opnås, og hvilke procedurer, processer og mål der skal gennemføres for at kunne levere revisionsresultater i den ønskede kvalitet. Standarder, vejledninger og procedurer er også medvirkende til at undgå uens faglige vurderinger på tværs af organisationen. For 2020 har vi planlagt en række ekstraordinære kvalitetstjek med henblik på at sikre, at revisionen lever op til de krav, som er fastsat i SOR 3 og SOR 4.

Senest opdateret den 19. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00