Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

30-06-2023

Undersøgelse af, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har forvaltet patientrettigheder om de maksimale ventetider for kræftpatienter tilfredsstillende

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger som led i en undersøgelse af, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har forvaltet de maksimale ventetider for kræftpatienter tilfredsstillende.

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet regionerne om et antal tilfældigt udvalgte patientjournaler. Herudover indhenter Rigsrevisionen data fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik om udrednings- og behandlingsforløb for alle patienter, som er henvist til behandling for kræft fra 3. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2023.

Formålet med Rigsrevisionens revision er at kontrollere regionernes overordnede opgavevaretagelse. Revisionen omhandler ikke den enkelte patient eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte borger. Rigsrevisionen får ikke adgang til flere personoplysninger om den enkelte borger, end vedkommende selv kan få adgang til. Rigsrevisionens resultater rapporteres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12.

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter patientjournalerne, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i august 2024.

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef