Notat til Statsrevisorerne

12-10-2021

Notat om beretning om retspsykiatriske patienters forløb

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. 

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministrene og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvilke initiativer og anbefalinger, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af men­talundersøgelser, den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, og hvordan disse forventes udmøntet
  • Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger samt Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med et fagligt oplæg, der beskriver status og udfordringer på psykiatriområdet
  • Kriminalforsorgens arbejde med implementering af et nyt tilsynsforum, uddannel­se af sagsbehandlere, der fører tilsyn med retspsykiatriske patienter, samt monitorering af kvaliteten gennem forvaltningsrevisioner udført af direktoratet
  • resultaterne af statsadvokaternes initiativer, herunder om initiativerne har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden, om beskikkelse af bistandsværge sker i umid­delbar forlængelse af dommen, og om politikredsene underretter tilsynsmyndighederne om ny kriminalitet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef