Notat til Statsrevisorerne

27-04-2021

Notat om beretning om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2020 om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser.

Notatet er baseret på redegørelser fra udlændinge- og integrationsministeren, udenrigsministeren, transportministeren, forsvarsministeren, indenrigs- og boligministeren, beskæftigelsesministeren, erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, statsministeren, social- og ældreministeren, børne- og undervisningsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, miljøministeren, justitsministeren, sundhedsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, kirkeministeren, finansministeren og kulturministeren. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • 13 ministeriers (Statsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændin­ge- og Integrationsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kirkeministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Transportministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet, Sund­hedsministeriet og Miljøministeriet) opdatering af ministerieinstrukser med eksplicitte beskrivelser af hovedelementerne i ministeriets tilrettelæggelse af den interne kontrol og risikostyring
  • 2 ministeriers (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Transportministeriet) fortsatte arbejde for at sikre en betryggende funktionsadskillelse ved lokal anvendelse af de fællesstatslige it-systemer IndFak og RejsUd
  • Forsvarsministeriets arbejde med tankkort- og betalingskortområdet
  • Justitsministeriets arbejde med at implementere nyt kontroldesign for betalingskort
  • 3 ministeriers (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet og Kulturministeriet) arbejde med at forbedre kontrollen i TAS samt Kulturministeriets arbej­de med at forbedre kontrollen med biblioteksafgiften
  • Finansministeriets arbejde med vejledninger om udarbejdelse af ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstruks samt en vejledning om lønkontrol
  • Finansministeriets udvikling af SLS, som vil standse hele lønnen til en person, hvis der ligger ikke-godkendte indtastninger.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef