Forretningsgang for indberetninger til whistleblowerordningen

Her kan du læse nærmere om, hvordan din indberetning bliver behandlet.

Indberetning

 • Whistlebloweren indberetter via Rigsrevisionens whistleblowerportal.
 • Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af indberetningen efter senest 7 dage og oplyser om den forventede sagsbehandlingstid.
 • Whistleblowerenheden vurderer, om der skal indhentes yderligere information hos whistlebloweren for at belyse sagen tilstrækkeligt.
 • Hvis whistleblowerenheden vurderer, at indberetningen ikke falder inden for whistleblowerordningen, kontakter enheden whistlebloweren for yderligere oplysninger. Hvis indberetningen fortsat vurderes at falde uden for ordningen, informeres whistlebloweren om dette. 

Undersøgelse

 • Hvis whistleblowerenheden vurderer, at indberetningen falder inden for ordningen, skal whistlebloweren i videst muligt omfang oplyses om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat og baggrunden herfor.
 • Whistleblowerenheden sørger for at indhente whistleblowerenhedens samtykke om videregivelse af oplysninger i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.
 • Whistleblowerenheden kontakter som udgangspunkt chefen for den berørte person.
 • Chefen overtager ansvaret og igangsætter en undersøgelse, hvor relevante parter bliver inddraget.
 • Whistleblowerenheden informerer direktionen om, at der er igangsat en undersøgelse.
 • Whistleblowerenheden sikrer sig, at undersøgelsen bliver foretaget grundigt og ordentligt. 

Beslutning

 • Chefen træffer beslutning på baggrund af undersøgelsen.
 • Hvis der er tale om en mulig overtrædelse af straffelovgivningen, kan der ske anmeldelse til politiet.
 • Hvis sagen involverer grove fejl og forsømmelser begået af eksterne samarbejdspartnere, kan det have kontraktretlige konsekvenser, fx kontraktophævelse. 

Kommunikation og afslutning

 • Whistleblowerenheden formidler en feedback til whistlebloweren hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.
 • Whistleblowerenheden informerer direktionen om forløbet og resultatet.
 • Direktionen vurderer, hvad der eventuelt skal kommunikeres om undersøgelsen eller resultatet til medarbejdere eller eksterne samarbejdspartnere.
 • Hvis undersøgelsen giver anledning til ændrede retningslinjer, politikker m.m., informeres de relevante medarbejdere og chefer.

Kontakt

Britt Scherfig
Chefkonsulent