Hvis du skriver til Rigsrevisionen

Hvis du skriver til Rigsrevisionen, fx fordi du som journalist søger aktindsigt i en sag, vil vi registrere (journalisere) din henvendelse og vores svar til dig, herunder dine kontaktoplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Rigsrevisionen. Hvis du søger job i Rigsrevisionen, så læs mere her.

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Rigsrevisionen er omfattet af databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside

Rigsrevisionen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os.

Rigsrevisionens kontaktoplysninger er:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K
Tlf.: 33 92 84 00
e-mail: info@rigsrevisionen.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Britt Scherfig.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@rigsrevisionen.dk
På telefon: 33 92 84 26
Ved brev: Rigsrevisionen, Landgreven 4, 1301 København K, Att.: Britt Scherfig

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Journaliseringen sker af hensyn til vores sagsbehandling, herunder af dokumentations- og arkivmæssige hensyn. Grundlaget for vores registrering er rigsrevisorloven, offentlighedsloven, jf. instruks for rigsrevisor, arkivloven og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Herudover registrerer Rigsrevisionen ikke personoplysninger om dig, dvs. at Rigsrevisionen ikke registrerer andre oplysninger om dig end dem, du selv har valgt at give til Rigsrevisionen. Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g. Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og stk. 2, nr. 3. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Rigsrevisionen sletter oplysningerne, når der ikke er et sagligt behov for at opbevare dem længere og senest 5 år efter, at henvendelsen/sagen er færdigbehandlet.  

Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har klaget over en afgørelse, som kan indbringes for Folketingets Formand, jf. instruks for rigsrevisor, vil din henvendelse blive sendt til Folketingets Formand i forbindelse med klagesagens behandling.

Det kan også være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan fx være i forbindelse med en høring eller orientering af relevante myndigheder til brug for en afgørelse om aktindsigt. Rigsrevisionen kan også være forpligtet til at udlevere dine oplysninger, hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i oplysningerne. Det gælder dog ikke fortrolige oplysninger.

Opbevaring af oplysninger om dig

Rigsrevisionen sletter løbende og senest 5 år efter, at sagen er afsluttet, dokumenter og oplysninger, herunder personoplysninger, fra Outlook og vores netværksdrev, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, jf. princippet om opbevaringsbegrænsning i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

Rigsrevisionen registrerer materiale, herunder personoplysninger, i vores elektroniske journal- og dokumentationssystem for at overholde kravene til journalisering og dokumentation. En kopi af oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen. Rigsrevisionen vil i en periode efter overførsel til Rigsarkivet fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i disse systemer.

Dine rettigheder som registreret

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver de registrerede en række rettigheder, når bl.a. offentlige myndigheder behandler oplysninger om dem.

Du har bl.a. ret til at se, hvilke oplysninger Rigsrevisionen som dataansvarlig har registreret om dig i vores it-systemer eller registre, ligesom du har ret til at få at vide, hvad formålet med registreringen er. Du har også ret til at bede om, at vi retter eller sletter op­lysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Rigsrevisionen har pligt til at svare på din henvendelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Britt Scherfig
Chefkonsulent