Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

Undersøgelse af sagsbehandling i det familieretlige system

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger som led i en undersøgelse af Social-, Bolig- og Ældreministeriets og Justitsministeriets håndtering af sagsbehandlingen i det familieretlige system.

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet Social-, Bolig- og Ældreministeriet om personhenførbare sagsbehandlingsdata fra Familieretshusets sagsbehandlingssystemer for perioden april 2019 - juni 2023. Herudover indhenter Rigsrevisionen data om løn og tidsregistrering for alle medarbejdere, der har behandlet sager i Familieretshuset i perioden. Rigsrevisionen har endelig anmodet Justitsministeriet om data vedrørende alle familieretlige sager modtaget i familieretterne, landsretterne eller Højesteret i perioden april 2019 - juni 2023.

Formålet med Rigsrevisionens revision er at få indblik i sagsbehandlingen i det familieretlige system. Revisionen omhandler ikke den enkelte ansøger, medarbejder eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte ansøger og dennes familie. Rigsrevisionens resultater rapporteres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12.

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter data, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i november 2024. 

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef