Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

Undersøgelse af, om regionerne har sikret overholdelse af udrednings- og behandlingsretten for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger som led i en undersøgelse af, om regionerne har sikret overholdelse af udrednings- og behandlingsretten for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet regionerne om et antal tilfældigt udvalgte patientjournaler. Herudover indhenter Rigsrevisionen data fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik om udrednings- og behandlingsforløb for alle patienter, som er henvist til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien fra 3. kvartal 2019 til og med 4. kvartal 2022.

Formålet med Rigsrevisionens revision er at kontrollere regionernes overordnede opgavevaretagelse. Revisionen omhandler ikke den enkelte patient eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte borger. Rigsrevisionen får ikke adgang til flere personoplysninger om den enkelte borger, end vedkommende selv kan få adgang til. Rigsrevisionens resultater rapporteres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Rigsrevisionen har købt ekstern bistand hos forskningsinstituttet VIVE til at udarbejde socioøkonomiske analyser af udrednings- og behandlingstiden blandt børn og unge. Til brug for analyserne videregiver Rigsrevisionen information til VIVE om cpr-numre, udredningstid, hvorvidt udredningsretten er overholdt eller ej, og ventetid til opstart af behandling for alle patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i undersøgelsesperioden. VIVE kobler disse data med informationer fra Danmarks Statistik om den socioøkonomiske baggrund for patienternes forældre. VIVE viderebehandler endvidere oplysningerne til egne formål. Rigsrevisionen videregiver ikke patientjournalerne til VIVE.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12.

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter patientjournalerne, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i juni 2024. 

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef