Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

Undersøgelse af den forberedende grunduddannelse (FGU)

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen har indhentet personoplysninger som led i en undersøgelse af den forberedende grunduddannelse (FGU). 

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet 5 uddannelsesinstitutioner om 322 tilfældigt udvalgte forløbsplaner for elever på uddannelsen i 1. kvartal 2023. Herudover har Rigsrevisionen indhentet 25 sager fra de 5 institutioner, som omfatter elever, der har haft mere end 20 % fravær i 1. kvartal 2023. Der er tale om oplysninger om fx elevens navn, adresse og kontaktpersoners eller forældres adresse. Der er desuden tale om oplysninger om elevens progression på FGU, herunder årsager til manglende progression, fx oplysninger om sygdom.     

Formålet med Rigsrevisionens revision er at undersøge den forberedende grunduddannelse (FGU). Revisionen omhandler ikke den enkelte borger eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte borger. Rigsrevisionen får ikke adgang til flere personoplysninger om den enkelte borger, end vedkommende selv kan få adgang til. Rigsrevisionens resultater rapporteres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger. 

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12. 

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter forløbsplanerne, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i januar 2024.

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef