Rigsrevisionens behandling af personoplysninger i forbindelse med revisionsopgaven

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Rigsrevisionen er omfattet af databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside.

Rigsrevisionen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger.

Rigsrevisionens kontaktoplysninger er:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K
Tlf.: 33 92 84 00
e-mail: info@rigsrevisionen.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Britt Scherfig.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@rigsrevisionen.dk
På telefon: 33 92 84 26
Ved brev: Rigsrevisionen, Landgreven 4, 1301 København K, Att.: Britt Scherfig.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

I rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m.) er der fastsat regler om rigsrevisors adgang til oplysninger og dokumenter. Det følger heraf, at rigsrevisor – fra enhver offentlig myndighed eller institution, som Rigsrevisionen har revisionsadgang til – kan indhente alle oplysninger og dokumenter, som rigsrevisor skønner nødvendige for udførelsen af sit arbejde, jf. rigsrevisorlovens § 12, stk. 1.

Der er ingen begrænsninger i rigsrevisors adgang til oplysninger, og rigsrevisor har således også adgang til at indhente personoplysninger. Det gælder almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og oplysninger om cpr-nummer. Behandlingen af personoplysningerne sker efter databeskyttelsesforordningens (2016/679/EU) artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra g og artikel 10 samt efter databeskyttelseslovens §§ 8 og 11. Rigsrevisionen har i forbindelse med revisionsopgaven dermed adgang til meget store datamængder med personoplysninger. Meddelelse af de oplysninger, der er omfattet af artikel 14 i databeskyttelsesforordningen, vil dermed kræve en uforholdsmæssigt stor indsats, jf. undtagelsesbestemmelsen i artikel 14, stk. 5, hvorfor Rigsrevisionen ikke meddeler de oplysninger, der er nævnt i artikel 14. 

Modtagere af dine personoplysninger

Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget, og rigsrevisor afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne. Rigsrevisionen kan i den forbindelse videregive personoplysninger til Statsrevisorerne i medfør af rigsrevisorloven. Rigsrevisionens revision er dog ikke rettet mod den enkelte borger, men altid mod den ansvarlige minister.

Rigsrevisionen anvender i visse tilfælde eksterne eksperter, typisk forskere o.l., til at behandle personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Rigsrevisionen. Rigsrevisionen vil i givet fald udarbejde en databehandleraftale efter reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Rigsrevisionen kan også være forpligtet til at udlevere personoplysninger i forbindelse med en aktindsigt. Hvis der er tale om oplysninger, som Rigsrevisionen har modtaget fra den reviderede myndighed, institution mv. efter rigsrevisorlovens § 12 (såkaldt revisionsmateriale), vil Rigsrevisionen noramalt henvise personen, der søger om aktindsigt, til at rette henvendelse til den pågældende myndighed, institution mv., jf. § 2 i instruks for rigsrevisor.

Opbevaring af personoplysninger

Rigsrevisionen sletter løbende og senest 5 år efter, at sagen er afsluttet, dokumenter og oplysninger, herunder personoplysninger, fra Outlook og vores netværksdrev, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, jf. princippet om opbevaringsbegrænsning i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

Rigsrevisionen registrerer materiale, herunder personoplysninger, i vores elektroniske journal- og dokumentationssystem for at overholde kravene til journalisering og dokumentation. En kopi af oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen. Rigsrevisionen vil i en periode efter overførsel til Rigsarkivet fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i disse systemer.

Dine rettigheder som registreret

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver de registrerede en række rettigheder, når bl.a. offentlige myndigheder behandler oplysninger om dem.

Som registreret har du bl.a. ret til at se, hvilke oplysninger Rigsrevisionen som dataansvarlig har registreret om dig i vores it-systemer eller registre, ligesom du har ret til at få at vide, hvad formålet med registreringen er. Du har også ret til at bede om, at vi retter eller sletter op­lysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Rigsrevisionen har pligt til at svare på din henvendelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Britt Scherfig
Chefkonsulent